Już jutro problemem zatrudniania sezonowego w rolnictwie zajmie się sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuro Analiz Sejmowych przygotowało posłom materiał do analizy, także dotyczący sezonowego zatrudniania w innych krajach.

Szczegółowe informacje o możliwych formach takiego zatrudnienia w Niemczech, Austrii i Francji - w załączniku.

Zauważmy tylko, że problem zatrudniania pracowników sezonowych różnie reguluje każdy z tych krajów, także uwzględniając rodzaj prac sezonowych typowych dla siebie.

Regułą jest oskładkowanie tych prac, wynoszące ok. 1/3 zarobków, płacone częściowo przez pracownika, częściowo przez pracodawcę.

Zasady zawierania umów na prace sezonowe w rolnictwie są dokładnie określone w każdym z tych krajów. Muszą spełniać wymogi dotyczące ograniczeń czasu zatrudniania dopuszczonego w taki sposób, a także stawek minimalnego wynagrodzenia. Podlegają opodatkowaniu. Ten rodzaj prac jest często przeznaczony dla cudzoziemców.

Możliwe jest zwolnienie z odprowadzania składek, jeśli pracownik jest ubezpieczony w swoim kraju.

W rolnictwie można też zatrudniać na podstawie umów typowych dla innych zawodów, zawieranych na krótkie terminy – każdy z krajów ma tu odrębne uregulowania.

Polski Sejm zamierza również przygotować uregulowanie sezonowego zatrudniania w rolnictwie. Obecnie w Kodeksie pracy nie ma definicji pracownika sezonowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że taki pracownik pracuje przez określoną część roku, w związku z konkretnym sezonem, porą roku, a także warunkami atmosferycznymi. Może być zatrudniany na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Zwykle są to umowy na czas określony. Do lutego 2016 były też zawierane umowy na czas wykonania określonej pracy, w takiej umowie podawano okres, w którym pracownik ma wykonać powierzone zadanie.

Możliwe jest też zatrudnienie tymczasowe – w tym przypadku pracownika zatrudnia agencja pracy tymczasowej.

Nie ma zastosowania norma zatrudniania na czas określony do 33 miesięcy, jeśli umowa zawierana jest na czas określony w celu wykonania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.  W pozostałym zakresie stosuje się przepisy prawa pracy.

Biuro Analiz Sejmowych wskazuje, że przy wprowadzaniu zmian w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie przez maksymalnie 6 miesięcy w roku za wynagrodzeniem ryczałtowym trzeba rozstrzygnąć, czy pracownicy ci mają być zatrudniani na podstawie stosunku pracy  czy dopuszczalne byłyby umowy cywilnoprawne. Możliwe jest wprowadzenie odrębnego rodzaju umowy o taką pracę. Trzeba przy tym określić minimalny i maksymalny czas trwania takiej umowy, ewentualne ograniczenia w nawiązywaniu kolejnych umów czy odstępstwa od ogólnych regulacji np. w zakresie wypowiadania takich umów. W kwestii wynagrodzenia ryczałtowego trzeba rozważyć, czy ryczałt byłby jednakowy, czy też określona byłaby tylko jego minimalna wysokość. Zastrzeżono przy tym, że ta wysokość ryczałtu ma być zgodna z regulacjami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.