Francuzi preferują okolicznych rolników jako dostawców dla stołówek.

Więcej: A jednak wiemy, jak - u rolników - zaopatrują się w żywność Francuzi

Zapytaliśmy w MRiRW, jakimi kryteriami kieruje się przy wyborze dostawców w ramach programu dla szkół? Czy wiadomo, skąd (chodzi mi o producenta) są dostarczane w ten sposób produkty? Jaki procent dostawców to polscy producenci? Czy w jakiś sposób preferowani są może lokalni producenci?

MRiRW informuje:

„Program dla szkół” jest programem finansowanym ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego, którego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Zasady realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, określone zostały w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą z dnia 11 marca 2004 r.”. Ponadto dla danego roku szkolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w rozporządzeniu szczegółowy zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – w roku szkolnym 2018/19 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r., poz. 1468).

Zgodnie z art. 38u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. dyrektor oddziału terenowego KOWR jest organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie zatwierdzania podmiotów upoważnionych do wnioskowania o pomoc z tytułu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka dzieciom. O zatwierdzenie w powyższym zakresie mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 5 ust. 2 lit. a i c–e Rozporządzenia Delegowanego KOMISJI (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014, tj. placówki oświatowe, dostawcy lub dystrybutorzy owoców i warzyw oraz mleka, organizacje występujące w imieniu przynajmniej jednej placówki oświatowej lub organu odpowiedzialnego za edukację, które zostały powołane do zarządzania i realizacji działań w zakresie dostarczania lub dystrybucji owoców i warzyw oraz mleka, a także wszelkie inne jednostki publiczne i prywatne, które są zaangażowane w zarządzanie i realizację działań w tym zakresie.

Zgodnie przepisem § 5 ust. 2 pkt 1, lit. b i c ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podmioty ubiegające się o zatwierdzenie składają oświadczenie o prowadzeniu co najmniej od sześciu miesięcy działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu danym rodzajem produktów oraz o dysponowaniu zapleczem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostarczeniem danego rodzaju produktów. Jeżeli o zatwierdzenie ubiega się szkoła podstawowa, w myśl przepisu § 5 ust. 2 pkt 2, w oświadczeniu załączanym do wniosku o takie zatwierdzenie, zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji magazynowej i księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem oraz udostępnianiem w ramach programu dla szkół danego rodzaju produktów.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia szkoły podstawowe, które nie korzystają z możliwości samodzielnego zaopatrywania się w owoce i warzywa lub mleko, mogą brać udział w programie dla szkół, pozyskując te produkty od dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie jako wnioskodawcy.

Zgodnie z § 8 ust. 1 dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi umowy nieodpłatnego dostarczania tych produktów, w celu ich udostępnienia dzieciom.

Na stronie internetowej administrowanej przez KOWR publikowane są wykazy zatwierdzonych dostawców – pierwszy obejmujący podmioty upoważnione do realizacji w ramach programu dla szkół dostaw owoców i warzyw, a drugi – mleka.

Aktualnie trwają prace na projektem rozporządzenia na rok szkolny 2019/20. W projekcie zaproponowano, aby w przypadku ubiegania się o zatwierdzenie, z obowiązku składania oświadczenia o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu danym rodzajem produktów, zwolnione zostały podmioty posiadające status spółdzielni rolników, związków spółdzielni rolników (powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073)), grup producentów rolnych, związków grup producentów rolnych (powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026)), organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw (powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633)) oraz organizacji producentów mleka i zrzeszeń organizacji producentów mleka (powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1578)).

Powyższe wyłączenie będzie miało na celu wykluczenie sytuacji, w której warunek polegający na prowadzeniu działalności polegającej na produkcji, przetwórstwie lub obrocie produktami udostępnianymi w ramach programu od co najmniej 6 miesięcy, będzie stanowił przeszkodę w zatwierdzeniu do udziału w programie, dla nowo powołanych podmiotów, którym przyznano status spółdzielni rolników, grup producentów rolnych lub organizacji producentów owoców i warzyw albo mleka. Zważywszy, że stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (Dz. U. poz. 635), spółdzielnie rolników mogą być zakładane m.in. w odniesieniu do produktów wytwarzanych i zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wprowadzenie powyższego odstępstwa powinno pozytywnie wpłynąć na skalę udziału produkcji pochodzącej od lokalnych producentów prowadzących rolniczy handel detaliczny.