Jak zapowiedziano, w zakresie spraw dotyczących rolnictwa prezydencja słoweńska zajmie się:

- koordynacją prac nad przełożeniem uzgodnień kompromisu ws. reformy WPR na szczegółowe zapisy prawne pakietu trzech rozporządzeń związanych z reformą. Prezydencja w swoim programie uznaje to za priorytetowe działanie w obszarze rolnictwa;

- dążeniem do przyjęcia konkluzji Rady w sprawie Planu działania dotyczącego rolnictwa ekologicznego z uwagi na szczególne znaczenie rolnictwa ekologicznego w osiąganiu celów Zielonego Ładu i Strategii „Od pola do stołu”;

- przeprowadzeniem dyskusji temat przetwórstwa żywności, pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, transportu, sprzedaży artykułów spożywczych i postawy konsumentów wobec zdrowej żywności, jako działań odnoszących się do Strategii „Od pola do stołu”. Szczególnie ważnym wydarzeniem w tym kontekście na poziomie międzynarodowym będzie Szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Systemów Żywnościowych;

- przeprowadzeniem debaty na temat długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich;

- wyzwaniami rozwojowymi obszarów wiejskich, tj. cyfryzacja, demografia, rola kobiet na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie dialogu między miastami a obszarami wiejskimi;

- podjęciem dyskusji na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych oraz rolnych aspektów handlowych;

- modernizacją europejskiej statystyki rolniczej;

- przeprowadzeniem dyskusji na temat etykietowania mieszanek miodu.

Natomiast w zakresie spraw fitosanitarnych i weterynaryjnych prezydencja słoweńska będzie:

- kontynuować dyskusję na temat środków dotyczących zapobiegania wprowadzaniu niebezpiecznych chorób roślin i szkodników, a także bieżących problemów związanych ze zdrowiem roślin;

- koordynować oraz reprezentować stanowiska państw członkowskich i Komisji dotyczące wymagań fitosanitarnych dla roślin i produktów roślinnych w negocjacjach umów handlowych z krajami trzecimi;

- priorytetowo odnosić się do aspektów bezpieczeństwa biologicznego w połączeniu ze środkami zapobiegającymi wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zwierzęcych;

- prowadzić dyskusję na temat cyfryzacji w sektorze weterynaryjnym.

 

Ważny rezultat, a nie tylko proces produkcji

Europoseł Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, zgłosił w związku z tym swoje postulaty.

- Jako że mówimy o planie prezydencji, brakuje wśród nich jednego obszaru, tj. dotyczącego rynków rolnych, a w szczególności opłacalności produkcji na poszczególnych rynkach - zauważył. - Obecnie głównym problemem jest sprawa afrykańskiego pomoru świń. Komisja powinna się zająć ASF w ujęciu globalnym. Trzeba uporządkować produkcję trzody chlewnej i zabezpieczyć wolną produkcję na tym rynku. Ponadto, z punktu widzenia Polski, szczególnie ważne będą prace nad nową strategią leśną, która ma zostać opublikowana do 15 lipca 2021 r. Powinny w niej zostać uwzględnione obszary środowiska, klimatu, gospodarki, bioenergii, a także rolnictwa. Polska popiera też prace nad planem rozwoju produkcji ekologicznej, z tym że cele powinny być wyznaczane na realistycznym poziomie.

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Prezydencja Słowenii kończy 18-miesięczny program trio – grupy składającej się z Niemiec, Portugalii i Słowenii.

Od 2009 roku (po traktacie lizbońskim) państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, współpracują ze sobą trójkami. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy, 6-miesięczny program.

Słowenia pierwszy raz objęła przewodnictwo w 2008 roku. 1 stycznia 2022 roku prezydencję przejmie Francja.