W przedstawionym do konsultacji projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku pojawiły się znane i nowe projekty interwencji.

Więcej o projekcie:

Rolnictwo ekologiczne w nowej WPR

Działanie Dobrostan zwierząt w projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie. Zobowiązanie podejmowane jest na okres jednego roku. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.

Jak zaznaczono, rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

Dopuszcza się łączenie kilku rodzajów płatności w gospodarstwie i  równoczesną realizację interwencji Dobrostan zwierząt z interwencjami dotyczącymi zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych, zobowiązań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt i interwencji z zakresu rolnictwa ekologicznego, gdyż zobowiązania w ramach tych interwencji uzupełniają się wzajemnie, przy czym ze względu na sposób kalkulacji płatności nie zachodzi ryzyko podwójnego finansowania.

Płatność będzie roczna - określona na podstawie poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z realizacją wymogów określonych dla interwencji.

Płatność dobrostanowa jest przyznawana do sztuki zwierzęcia, w przypadku:

a. loch:

− 301 zł/lochę - za zapewnienie lochom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach,

− 612 zł/ lochę - (dodatkowa płatność za zapewnienie lochom dostępu do wybiegu);

b. tuczników:

− 24 zł/ tucznika - za zapewnienie tucznikom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach,

− 33 zł/ tucznika – (dodatkowa płatność za zapewnienie tucznikom dostępu do wybiegu);

c. krów mlecznych:

− 185 zł/ krowę - za wypas krów mlecznych,

− 595 zł/ krowę - za zapewnienie krowom mlecznym zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach;

d. krów mamek:

− 329 zł/ krowę - za zapewnienie krowom mamkom dostępu do zwiększonej powierzchni zewnętrznej;

e. owiec:

− 133 zł/ owcę - za zapewnienie owcom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach.

Stawki dla pozostałych gatunków są w trakcie opracowywania.

Dodatkowo płatność może być powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych, w szczególności z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt (jeśli jest wymagany).

W przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych płatność będzie przyznawana z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

• do 100 sztuk – 100%

• 101-150 sztuk – 75%

• powyżej 150 sztuk – 50%.

A oto szczegółowe wymogi dla:

1. loch:

• wszystkie lochy w gospodarstwie rolnym są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

• lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 8 dni;

• lochom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

• zapewnienie lochom dostępu do wybiegów: dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających lochom warunki bytowe w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie uruchomiona w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF).

2. tuczników:

• do płatności kwalifikują się jedynie tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących dobrostan loch;

• tucznikom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

• zapewnienie tucznikom dostępu do wybiegów: dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających tucznikom warunki bytowe w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie uruchomiona w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF).

3. krów mlecznych:

a) wypas:

• krowom mlecznym zapewnienia się co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie);

• prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych.

b) zwiększona powierzchnia w budynkach:

• krowom mlecznym utrzymywanym grupowo zapewnienia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

4. krów mamek:

• krowom mamkom, cielętom, jałówkom, a także opasom do 12 m-cy użytkowanym w kierunku mięsnym zapewnienia się:

− co najmniej 140 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym;

− dostęp (poza sezonem wegetacyjnym) do środowiska zewnętrznego o powierzchni o co najmniej 20% większej niż powierzchnia wymagana w odniesieniu do systemu otwartego utrzymywania bydła;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

5. owiec:

• wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa zapewnienia się:

− wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym,

− zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

6. kur niosek:

• zakaz obcinania dziobów;

• zapewnienie utrzymania podłogowego na ściółce;

• zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2,

• zapewnienie:

− przy gnieździe pojedynczym – nie więcej niż 5 kur/gniazdo, a przy gnieździe grupowym – nie więcej niż 96 kur/m2,

− grzędy o długości min. 0,2 m/szt.;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

7. brojlerów:

• zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku - obsada nie większa niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większa niż 20 szt./m2;

• zapewnienie minimum 6 godzin nieprzerwanej ciemności/dobę;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

8. indyków:

• zakaz obcinania dziobów;

• zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu – obsada w zależności od typu użytkowego nie większa niż 36-50 kg/m2 (w przepisach szczegółowych będą doprecyzowane wielkości dotyczące liczby sztuk w zależności od typu użytkowego – lekki/średni/ciężki);

• zapewnienie 8 godzin nieprzerwanej ciemności/dobę;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

9. opasów:

• do płatności kwalifikują się jedynie opasy z gospodarstw, które jednocześnie nie realizują interwencji dotyczącej dobrostanu krów mamek;

• utrzymywanie bez uwięzi;

• w przypadku opasów utrzymywanych w budynkach:

− zapewnienie zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach (względem wymaganej powierzchni),

− utrzymywanie w systemie ściołowym,

− zapewnienie wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 110 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 4 godz./dobę), a poza sezonem wegetacyjnym – dostępu do wybiegu;

• w przypadku opasów utrzymywanych w systemie otwartym:

− zapewnienie zadaszenia o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% względem wymaganej powierzchni bytowej dla opasów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

− zapewnienie ściółki pod zadaszeniem;

• posiadanie oświadczenia od kupującego zwierzę o niestosowaniu uboju rytualnego;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

10. Koni (dorosłym/młodzieży/ klaczy ze źrebięciem):

• utrzymywanie bez uwięzi;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

• zapewnienie:

a) w przypadku koni utrzymywanych w budynkach:

− boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego w budynkach - powierzchni zwiększonej co najmniej o 25% względem wymaganej powierzchni,

− wypasu przez co najmniej 140 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz./dobę),

− poza sezonem wegetacyjnym, dostępu do wybiegu/biegalni przez min. 2 godz./dzień

− powierzchni 70m2/szt dla koni dorosłych/ młodzieży

− powierzchni 85 m2/szt dla klaczy ze źrebięciem;

b) w przypadku koni utrzymywanych w systemie otwartym:

− powierzchni zewnętrznej zwiększonej o co najmniej 25% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego,

− zadaszenia o powierzchni zwiększonej o co najmniej 25% względem wymaganej powierzchni w budynkach dla systemu utrzymania wolnostanowiskowego bez uwięzi;

− zapewnienie ściółki pod zadaszeniem.