Jak wyjaśnił Jan Sarnowski, wiceminister finansów, odpowiadając na interpelację posła Romualda Ajchlera, „w przypadku zbycia środka trwałego kosztem uzyskania przychodu powinny być wydatki poniesione na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, uznanych i nieuznanych za koszty podatkowe. Wykładnia literalna umożliwia zatem uznanie wydatków na nabycie maszyny rolniczej - w części odpowiadającej niezamortyzowanej wartości początkowej, w związku z wykorzystaniem w działalności rolniczej – za wydatki pomniejszające przychód z działalności opodatkowanej podatkiem CIT.”

Ministerstwo Finansów zajmowało stanowisko w tej sprawie w związku z niejednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Uznano, że „Ponieważ przychody z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych nie stanowią przychodów z działalności rolniczej, podlegają ogólnym zasadom ustawy o CIT. Oznacza to, że podatnik, który sprzedaje środki trwałe uprzednio wykorzystywane w rolnictwie, zobowiązany jest do rozpoznania przychodu podatkowego w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Wówczas za datę powstania przychodu przyjmuje się dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności przez nabywcę. Aby ustalić wartość tego przychodu należy się odwołać do brzmienia art. 14 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem jest wartość danego środka trwałego w cenie określonej w umowie. Jednocześnie przyjmuje się, że wartość ta nie powinna bez uzasadnionej przyczyny odbiegać od wartości rynkowej, stosowanej w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku (przy szczególnym uwzględnieniu jej stanu, stopnia zużycia, a także czasu i miejsca jej odpłatnego zbycia).

Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o CIT, w przypadku zbycia środka trwałego kosztem uzyskania przychodu powinny być wydatki poniesione na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, uznanych i nieuznanych za koszty podatkowe. Ustawa wskazuje zatem wprost, że łączna wielkość odpisów amortyzacyjnych obejmuje również te niebędące kosztami uzyskania przychodów.

Na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych, z tym że wydatki te, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych.

Suma odpisów amortyzacyjnych pomniejszająca wydatki na nabycie środków trwałych, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów obejmuje zatem również odpisy amortyzacyjne, które zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.”