Wczoraj Prezydent RP podpisał 3 ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”. Wśród nich znalazła się ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Jakie propozycje i formy wsparcia zostały wprowadzone z myślą o rolnikach i ich rodzinach?

Poniżej znajdziemy propozycje dotyczące m.in. zasiłków opiekuńczych i zwolnień z KRUS dla rolników indywidualnych i prowadzących czynny VAT (zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS), które jak podkreśla MRiRW mają być uwzględnione w ustawie antykryzysowej zwanej Tarczą Antykryzysową.

Ustawa ma być na bieżąco nowelizowana tak, aby zdaniem Rządzących lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby m.in gospodarstw rolnych, z powodu rozwijającej się epidemii koronawirusa. 

Oczywiście Ministerstwo podkreśla, że każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednak czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się już w najbliższych dniach.

Czego zabrakło?

Należy zwrócić uwagę, że w tych propozycjach nie znalazły się żadne dodatkowe, systemowe rozwiązania dotyczące wstrzymania, wydłużenia lub udzielenia pożyczek na preferencyjnych warunkach na prowadzenie lub utrzymanie działalności rolniczej dla rolników indywidualnych. Z tego co możemy zaobserwować, Rząd całkowicie zostawia tu inicjatywę w wprowadzaniu różnego rodzaju udogodnień finansowych instytucjom finansowym oraz bankom.

Zasiłek opiekuńczy dalej jest pozostawiony, na dzień dzisiejszy, na razie na 14 dni i ponad 32 zł dziennie, co też nie rozwiązuje wszystkich problemów finansowych rolników, którzy muszą opiekować się dziećmi.

Zważywszy, że jeden z dorosłych członków rodziny musi zająć się dodatkowo w tym czasie edukacją dzieci, co wyłącza go częściowo i czasowo z prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym. Może to być na dłuższą metę niewystarczającym wsparciem dla rolników.

W rozwiązaniach zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma też żadnych informacji o zasiłku chorobowym (wynosi 15 zł dziennie) dla rolników zarażonych wirusem COVID-19. Nie wiemy czy zostanie on podwyższony a termin (do 14 dni) zostanie wydłużony.

Rozwiązana dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników

Poniżej rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników.

1. Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat;
  • oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień będzie wynosił 1/30 z kwoty emerytury podstawowej. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).

Zasiłek opiekuńczy będzie finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

2.  Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.).

Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS.

Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

3. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zachowanie ważności orzeczeń o:

  • częściowej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa, orzeczenia mają zachować ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

W poniższym artykule przedstawiliśmy, jakie propozycje zaprezentowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a które zostały uwzględnione w zapisach 3 ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową.