PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jakie ekoschematy w nowej WPR?

Jakie ekoschematy w nowej WPR? fot. MichaelGaida z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku zaproponowano 17 ekoschematów – wybór należy do rolnika.Rząd konsultuje projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku

Więcej o projekcie:

MRiRW przedstawiło Projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku

Już nie „zazielenienie” – dodatkowa płatność naliczana dla małych gospodarstw automatycznie, a dla większych łącząca się z obowiązkiem wprowadzania w gospodarstwie kilku praktyk, ale ekoschematy – konkretne działania jako warunek otrzymania „zielonej” płatności. W nowej WPR państwa członkowskie muszą je wprowadzić do systemu WPR – ale rolnik może z nich skorzystać. Jeśli jednak nie skorzysta z tej możliwości – nie otrzyma dodatkowej płatności (a ma ona stanowić od 20 do nawet 30 procent koperty dopłat – unijne rozporządzenia określające szczegóły WPR nie są jeszcze przyjęte).

Dostarczanie dóbr publicznych - w zakresie środowiska, klimatu oraz żywności wysokiej jakości - ma być dodatkowo opłacane w nowej WPR. W tym celu rolnicy będą mogli korzystać z dodatkowego, dobrowolnego wsparcia w ramach systemów na rzecz klimatu i środowiska (ekoschematy) – głosi projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku.

Ekoschematy to zobowiązania roczne („najambitniejszym elementem będą pro-środowiskowe instrumenty wsparcia – wieloletnie zobowiązania pro-środowiskowe (…) realizowane w ramach II filara WPR” – zaznaczono).

„Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Ekoschematy będą miały charakter dobrowolnej dla rolników (ale obowiązkowej do wprowadzenia w Planie) rocznej płatności. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia na ten instrument co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Instrument ten będzie tak zaprojektowany, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe i potrzeby rolników, a także aby zapewnić absorpcję środków, które muszą być zagospodarowane w ramach tego celu” – głosi definicja.

Warunkiem przyznania płatności jest podjęcie się przez rolnika realizacji co najmniej jednego ekoschematu z listy praktyk na gruntach rolnych kwalifikujących się do płatności i spełnienie przez niego wymagań określonych dla tej praktyki. Płatność byłaby przyznawana do powierzchni, na której realizowana byłaby dana praktyka. W niektórych przypadkach, ze względu na charakter proponowanych praktyk, płatność byłaby przyznawana do całkowitej powierzchni gruntów ornych/użytków rolnych w gospodarstwie, np. w przypadku praktyki opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego, czy korzystnej struktury upraw.

Przewiduje się wprowadzenie odrębnych stawek płatności dla poszczególnych praktyk, ale wysokość wsparcia nie jest jeszcze znana.

W ramach prac nad zaproponowaną listą ekoschematów resort rolnictwa przeprowadził spotkania konsultacyjno – eksperckie z udziałem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, ARiMR, resortu środowiska i organizacji branżowych, a także przeprowadzono ankietę on-line mającą na celu ocenę potencjalnego zainteresowania wybranymi praktykami.

Więcej o proponowanych wcześniej ekoschematach:

Jakie rodzaje płatności bezpośrednich będą w nowej WPR?

Ostatecznie w Planie znalazły się następujące ekoschematy:

Obszary z roślinami miododajnymi:

− Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance. Dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w mieszance pod warunkiem, że nie są one dominujące.

− Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września.

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Zimowe pożytki dla ptaków:

− Wysiew we wsiewce, wraz ze zbożem jarym, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesiennozimowym, m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowa, rzepak, jarmuż, w określonej ilości.

− Pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku.

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin po wysiewie roślin.

Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt

− Obsada zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) wynosi co najmniej 0,5 DJP/ha TUZ i maksymalnie 1,5 DJP/ha TUZ.

Zielone ścierniska

− Pozostawienie po zbiorze: zboża, mieszanki zbożowej lub mieszanki zbożowostrączkowej, ścierniska do 15 marca następnego roku.

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin i innych zabiegów agrotechnicznych po zbiorze rośliny uprawianej w plonie głównym.

Międzyplony ozime

− Utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do co najmniej 15 lutego; W okresie utrzymania międzyplonu dopuszcza się jego wcześniejszą likwidację poprzez zmulczowanie i pozostawienie mulczu na polu do co najmniej 15 lutego;

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego;

− Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (rozdrobnienie i przyoranie, wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby, podorywka, talerzowanie, inne)

Wsiewki śródplonowe

− Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną.

− Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą.

− Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej.

Dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia z wykorzystaniem narzędzia FaST

Wariant podstawowy (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania): Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników pokarmowych (N, P, K oraz potrzeby wapnowania)

Wariant z wapnowaniem: Obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby.

Korzystna struktura upraw:

Uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym:

− co najmniej 25% w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej,

− udział zbóż nie przekracza 50%, a udział roślin okopowych nie przekracza 25%.

Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie [praktyka niedostępna dla rolników, którzy realizują praktykę ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt]

− Na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową określoną obsadą zwierząt w granicach np. od 0,5 do 1,5 DJP/ ha UR.

Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin:

− Prowadzenie w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem Integrowanej Produkcji.

Praktyki ograniczające emisję amoniaku:

− Przyorywanie obornika na gruntach ornych w ciągu 4 godzin od aplikacji. Realizacja tej praktyki będzie potwierdzana przez rolnika za pomocą tzn. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR.

− Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo. Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie gnojowicy na gruntach ornych metodami innymi niż rozbryzgowo: iniekcja płytka z wykorzystaniem aplikatorów wyposażonych w redlice tarczowe albo aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami.

Uproszczone systemy uprawy:

− Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie następujących praktyk:

✓ uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub

✓ uprawa uproszczona lub

✓ uprawa pasowa.

Pasy uprawne wolne od środków ochrony roślin i nawozów:

− Pomoc jest przyznawana do upraw na gruntach ornych, na których pozostawiono co najmniej dwa pasy wolne od środków ochrony roślin i nawozów, zajmujące co najmniej 20% działki rolnej. Co najmniej jeden pas musi znajdować się wewnątrz uprawy rolnej.

− Pasy:

✓ jeśli znajdują się wewnątrz uprawy, to powinny mieć szerokość minimum 9 m,

✓ jeżeli uprawa rolna przylega do granicy lasu, to jeden z pasów musi przebiegać wzdłuż całej granicy rolno-leśnej i mieć szerokość minimum 6 m,

✓ nie mogą do siebie przylegać,

✓ powinny być obsiane innym gatunkiem niż pozostała część działki rolnej.

− Utworzone na polu pasy mogą mieć charakter rotacyjny (w cyklu rocznym).

− Na wydzielonych pasach obowiązuje:

✓ zakaz stosowania nawozów mineralnych,

✓ zakaz stosowania środków ochrony roślin,

✓ zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych,

✓ zakaz składowania obornika, słomy, siana, odpadów.

Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poplonowych w formie mulczu (matowania).

Pozostawienie co najmniej do końca lutego w formie mulczu resztek pozbiorowych (ściernisko, rozdrobniona słoma po zbiorach zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych roślin zbieranych kombajnem, w tym także inne resztki pozbiorowe i roślinne pozostawiane na okres jesienno – zimowy: liście buraków, biomasa międzyplonów). Pozostawiona biomasa powinna być rozdrobiona i w miarę możliwości równomiernie rozmieszczona na powierzchni gleby; W przypadku międzyplonów ścierniskowych dopuszcza się pozostawienie biomasy nierozdrobnionej do wiosny.

Stała okrywa roślinna w międzyrzędziach w uprawach sadowniczych

Zadrzewienia śródpolne i systemy rolno-leśne

− Utrzymanie na gruncie rolnym zadrzewień i systemów rolno-leśnych założonych w ramach Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (z art. 68 projektu rozporządzenia o planach strategicznych).

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych [praktyka dostępna jedynie dla rolników, którzy równolegle realizują wybrane pakiety przyrodnicze związane z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 r. oraz zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Planu Strategicznego 2023-2027 lub praktykę ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych w ramach ekoschematów].

Czytaj też: 

Płatność dodatkowa do pierwszych ha tylko dla gospodarstw nie większych jak 50 ha

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (28)

 • realista 2020-12-25 12:15:55
  Możemy narzekać ale i tak nic tu nie zmienimy ! musimy wybrać jakiś ekoschemat i go realizować , ja wchodzę w siew uproszczony bo jest " UPROSZCZONY "
 • Ryba 2020-12-23 22:50:09
  No i nadszedł czas na ostatnie co Polskie. I znowu największą kasa dla cwaniaczków co nic nie produkują.
 • Zniesmaczony 2020-12-23 20:46:38
  Gorszych farmazonów nie słyszałem. Powoli mamy przechodzić w rolnictwo ekstensywne. Kolejny krokiem zapewne będzie wygaszenie produkcji rolnej a grunty zostaną przeznaczone dla wszelakiej zwierzyny tylko nie gospodarskiej. A żywność sprowadzimy spoza UE.....
  • Dariusz 2020-12-23 21:50:29
   Wołowinę z Ameryki Południowej, mleko z Nowej Zelandii, Zboża z USA i Kanady lub od ruskich bo za chwilę się okaże Władek znów jest dobry i wznowią handel ale z pominięciem Polski bo u nas jest brak rządów Donalda ....
 • xyz 2020-12-23 19:48:42
  Ja już dzisiaj mam spełniony warunek ekoschematów w 100 % , rzepak sieję pasowo a zboża bez orki w uprawie uproszczonej , unia chce zlikwidować pługi i to szybko zrobi
  • Luki 2020-12-23 21:07:23
   I zapewne plagę szkodników na polu
  • Dariusz 2020-12-23 21:46:21
   Chwilowo siejesz po unijnemu, a za chwilę gdy ta sama łunia zakaże wielu środków ochrony roślin już bez orki będzie trudno.
  • Rolpol 2020-12-23 22:11:45
   A jak już skasuje pługi to następnie skasuję glifosat...
 • Dariusz 2020-12-23 17:10:50
  Słabo to widzę, niby mam zmniejszyć pogłowie bydła aby mieścić się w jakiś głupich przedziałach? A może trzeba wziąć się za posiadaczy ziemskich którzy przytulają dopłaty a hodowcy łąki koszą!? Podobnie z tymi poplonami, i na wiosnę orać pola gdy zwykle susza w marcu - kwietniu, no kurna "spece" sami siedzą w tej "Łunii".
  • lemiesz 2020-12-23 20:50:18
   Siedzi nasz człowiek Wojciechowski , to un, to wymyśla
  • marcin 2021-01-14 12:32:34
   nic nie dostaną , jak nie będą mieli 0,5 djp
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.204.185.54
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.