PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jakie ekoschematy w nowej WPR?

Jakie ekoschematy w nowej WPR?
Zaplanowano 17 ekoschematów; fot. Christoffer Borg Mattisson z Pixabay

Na okres od 2023 roku zaplanowano 17 różnych ekoschematów – do wyboru dla rolnika.Trwają konsultacje drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027:

MRiRW przygotowało drugą wersję Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Co można w niej wyczytać na temat ekoschematów – drugiego po JPO składnika płatności bezpośrednich, planowanego teraz w miejsce automatycznie naliczanego dotąd dla wielu zazielenienia?

Więcej:

Po 2023 roku stawka JPO – 117 euro na ha

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że z ekoschematów rolnik może zrezygnować – ale wtedy zrezygnuje z możliwości dodania jakiejś kwoty (na którą zagwarantowano 26,7 proc. koperty dostępnej na dopłaty) do planowanych 117 euro/ha jako JPO.

Więcej:

Na ekoschematy trafi 26,7 proc. wszystkich środków przeznaczonych na dopłaty

Z czego więc wybierać, co da się połączyć?

Pamiętajmy, że to wciąż założenia, przy opisie wymagań do każdego z ekoschematów podano: „Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach określających warunki przyznania pomocy.”

Stawki są szacunkowe.

 

W drugiej wersji PS dla WPR zaplanowano następujące ekoschematy:

 

Ekoschemat 1 - Obszary z roślinami miododajnymi

Dostępny w całej Polsce. Zakłada utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy. Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 31 sierpnia. Zakaz stosowania środków ochrony roślin. Szczegółów nie podano: „Celem interwencji jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających; obszary takie przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej. Interwencja będzie polegała na tworzeniu obszarów z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 1 198 zł/ha.

Na ten cel przewidziano 3,95 mln EUR, które mają trafić na 3 tys. ha.

 

Ekoschemat 2 - Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Dostępny w całej Polsce.  Wymagania: „Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 1,5 DJP/ha TUZ. Celem ekoschematu jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej. Jednocześnie, przyznanie wsparcia gospodarstwom z określoną, ekstensywną obsadą zwierząt trawożernych pozwoli na utrzymanie tych gospodarstw w gotowości produkcyjnej, będzie promowało zamknięty obieg materii w obrębie gospodarstwa oraz przyczyni się do wykorzystania potencjału paszowego TUZ. Wsparcie kierowane jest do gospodarstw prowadzących wypas (zwierzęta aktywnie pielęgnują TUZ), bądź wykorzystujących posiadane łąki kośne do żywienia zwierząt w gospodarstwie. Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach określających warunki przyznania pomocy.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 1 050 zł/ha.

Przeznaczono na to 497,24 mln euro dla 431 000 ha.

 

 

Ekoschemat 3 - Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe

Dostępny w całej Polsce. Wymagane „utrzymywanie międzyplonów w postaci:

- wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi) w uprawę główną lub

- międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin, w terminie od 1 października do 15 lutego następnego roku.

Zakaz stosowania środków ochrony roślin:

- na międzyplonach ozimych - przez okres ich utrzymania, w przypadku wsiewek śródplonowych - od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Celem interwencji jest przede wszystkim poprawa jakości gleb (wzbogacenie gleby w substancję organiczną i składniki pokarmowe, ograniczenie erozji, przeciwdziałanie przesuszeniu gleb). Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w szczegółowych przepisach określających warunki przyznania pomocy.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 786 zł/ha.

Przeznaczono 207,14 mln euro na 240 000 ha.

 

 

Ekoschemat 4 - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia / narzędzie FAST

Dostępny w całej Polsce. Ma dwa warianty.

Wariant podstawowy (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania):

- opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania).

Wariant z wapnowaniem: obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata.

Celem interwencji jest poprawa stanu gleby.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka:

1. Wariant podstawowy 129 zł/ha

2. Wariant z wapnowaniem 649 zł/ha

Przeznaczono 1016,85 mln euro na 2 740 000 ha.

 

Ekoschemat 5 - Zróżnicowana struktura upraw

Dostępny w całej Polsce. Wymagana uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. rośliny bobowate), oraz

- udział zbóż (w tym kukurydzy) nie przekracza 65%,

- udział upraw pozostałych gatunków roślin mających ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. okopowe, rzepak) nie przekracza 30%.

Celem interwencji jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 339 zł/ha.

Zaplanowano 186,24 mln euro na 500 000 ha.

 

Ekoschemat 6 - Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Dostępny w całej Polsce.

Wymagane:

- wymieszanie obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym;

- potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR;

- obowiązek przykrywania obornika w miejscu składowania.

Celem ekoschematu jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 428 zł/ha.

Zaplanowano 586,89 mln euro na 1 248 000 ha.

 

Ekoschemat 7 - Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, tj. w formie aplikacji doglebowej

Dostępny w całej Polsce.

Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie płynnych nawozów naturalnych na gruntach ornych w formie aplikacji doglebowej.

Celem ekoschematu jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery w trakcie i po aplikacji płynnych nawozów naturalnych.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 291 zł/ha.

Zaplanowano wydanie 12,79 mln euro na 40 000 ha.

 

 

Ekoschemat 8 - Uproszczone systemy uprawy

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania:

- na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie uprawy bezorkowej lub uprawy pasowej;

- ekoschemat nie obejmuje uprawy zerowej.

Celem ekoschematu jest wsparcie systemów uprawy korzystnych w sytuacji zachodzących zmian klimatu.

Płatność roczna przyznawana do gruntów ornych w gospodarstwie, spełniających wymogi ekoschematu Uproszczone systemy uprawy.

Szacowana stawka: 601 zł/ha.

Zaplanowano wydanie 330,17 mln euro na 500 000 ha.

 

Ekoschemat 9 - Zagospodarowanie resztek pożniwnych w formie mulczu (matowania)

Dostępny w całej Polsce.

Wymagane pozostawienie co najmniej do 15 lutego w formie mulczu (matowania) resztek pozbiorowych (po uprawie roślin w plonie głównym). Pozostawiona biomasa powinna być rozdrobniona i w miarę możliwości równomiernie rozmieszczona na powierzchni gleby.

Celem interwencji jest poprawa stanu gleby.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na której realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 382 zł/ha

Zaplanowano wydanie 230,99 mln euro na 550 000 ha.

 

 

Ekoschemat 10 - Utrzymanie zadrzewień śródpolnych

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania określono następująco:

„Utrzymanie i pielęgnacja zadrzewień śródpolnych, założonych w ramach:

- art. 22 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 – dotyczy zadrzewień założonych w 2022 r. w ramach poddziałania 8.1 - Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, PROW na lata 2014-2020 lub

- interwencji „Tworzenie zadrzewień śródpolnych” z art. 68 projektu rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR, w celu zapewnienia przetrwania posadzonych w formie liniowej lub pasowej drzew i/lub krzewów pod względem ich ilości i jakości.

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do utrzymania i pielęgnacji utworzonych na gruntach ornych zadrzewień śródpolnych.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni utrzymywanych zadrzewień śródpolnych.

Szacowana stawka: 2 494 zł/ha.

Zaplanowano wydanie 2,98 mln euro na 1 840 ha.

 

Ekoschemat 11 - Utrzymanie systemów rolno-leśnych

Dostępny w całej Polsce.

Wymagane utrzymanie systemów rolno-leśnych, założonych w ramach interwencji „Zakładanie systemów rolno-leśnych” na podstawie art. 68 projektu rozporządzenia o Planach strategicznych WPR, w celu zapewnienia przetrwania posadzonych drzew i krzewów pod względem ich ilości i jakości. Systemy rolno-leśne to praktyki rolnicze, gdzie drzewa i krzewy w sposób celowy są zintegrowane z uprawą rolniczą.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni obszaru, gdzie będzie prowadzona działalność rolnicza w systemie rolno-leśnym, czyli zarówno powierzchni z drzewami i krzewami jak również obszaru między rzędami drzew i krzewów.

Szacowana stawka: 300 zł/ha

Przeznaczono 0,56 mln euro na 3 456 ha.

 

Ekoschemat 12 - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Dostępny w całej Polsce, ale z zastrzeżeniem: „wsparcie realizowane w gospodarstwach realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 r. Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (poza wariantem 4.3. Murawy), Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk oraz analogicznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego 2023-2027.”

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie zalania lub podtopienia na trwałych użytkach zielonych w okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 dni.

Celem interwencji jest promowanie retencjonowania wody, a w efekcie poprawa gospodarki wodnej oraz zachowanie siedlisk hydrogenicznych.

Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym swoje TUZ na cele związane z retencjonowaniem wody, położone na terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia. Powierzchnia deklarowana do wsparcia musi być trwałym użytkiem zielonym, na którym nastąpiło zalanie lub podtopienie przez co najmniej 12 dni w okresie od maja do września.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 280 zł/ha.

Zaplanowano 110,75 mln euro na  360 000 ha.

 

 

Ekoschemat 13 - Przeznaczenie 10% powierzchni UR w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania:

- utrzymanie obszarów sprzyjających różnorodności biologicznej na poziomie co najmniej10% użytków rolnych i jednocześnie 7% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie (o ile grunty orne występują w gospodarstwie);

- realizacja za pomocą następujących obszarów nieprodukcyjnych: grunty ugorowane, żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia liniowe i pojedyncze drzewa, rowy, zagajniki śródpolne, oczka wodne, miedze śródpolne, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji), „luk skowronkowych” utworzonych w uprawach, o określonych wymiarach;

- do obliczania powierzchni ww. obszarów będą stosowane współczynniki konwersji i ważenia.

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do utrzymywania w gospodarstwie obszarów nieprodukcyjnych, które korzystnie oddziałują na środowisko, w szczególności na ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej. Wsparciem zostaną objęte elementy krajobrazu występujące nie tylko na gruntach ornych, ale na wszystkich typach użytków rolnych, tzn. również na trwałych użytkach zielonych i w uprawach trwałych.

Płatności roczna przyznawana do powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

Szacowana stawka: 85 zł/ha

Zaplanowano 28,02 mln euro na 300 000 ha.

 

 

Ekoschemat 14 - Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Dostępny w całej Polsce. Zakłada prowadzenie w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem krajowego systemu jakości - Integrowana Produkcja.

Założeniem interwencji jest udzielanie pomocy do prowadzenia upraw zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin pod nadzorem podmiotów certyfikujących, potwierdzonego certyfikatem.

Określone w metodykach sposoby prowadzenia uprawy ograniczają dostępną do stosowania paletę środków ochrony roślin oraz zapewniają racjonalizację wykonywania zabiegów ochronnych, dzięki monitorowaniu agrofagów i stosowaniu metod nie chemicznych ochrony roślin (metody biologiczne, agrotechniczne).

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji roślin.

Szacowana stawka: 1300 zł/ha. Dodatkowo płatność może być powiększona o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w Integrowanej Produkcji.

Zaplanowano wydanie 29,09 mln euro na 20 871  ha.

 

Ekoschemat 15 - Biologiczna ochrona upraw

Dostępny w całej Polsce.

Zastosowanie na określonej uprawie zabiegu z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikro- lub makrobiologicznych.

Jako metody biologiczne należy rozumieć zabieg z zastosowaniem:

- mikrobiologicznego środka ochrony roślin, zgodnie z etykietą tego środka, lub

- zabieg z zastosowaniem makroorganizmów, które nie podlegają w Unii Europejskiej obowiązkowi rejestracji, wymienionych na liście opracowanej w tym celu.

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 400 zł/ha.

Zaplanowano 2,20 mln euro na 5000 ha.

 

Ekoschemat 16 – Rolnictwo ekologiczne

Dostępny w całej Polsce.

Celem interwencji jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Wsparciem w ramach interwencji objęte są powierzchnie w ramach następujących grup upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Ponadto, małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi tzn. gospodarstwa o powierzchni UR nie większej niż 10 ha mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach - płatność do hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw.

W ramach interwencji rolnicy mogą również otrzymać do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznych dodatkową premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej (zarówno w przypadku płatności ekologicznych do powierzchni ww. grup upraw, jak w przypadku małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi).

Wymagania w ramach interwencji:

- prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym;

- uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych;

- obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie);

- posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych;

- posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.

- zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, poza TUZ cennymi przyrodniczo).

Ponadto, w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

- uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania - potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości;

- utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;

- coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Brak kryteriów wyboru operacji, wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności są uprawnieni do jej otrzymania.

Płatność roczna przyznawana do hektara powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi.

Szacowane stawki płatności w przypadku:

- upraw rolniczych: 1 629 zł/ha - w okresie konwersji; 1 503 zł/ha - po okresie konwersji

- upraw warzywnych:2 630 zł/ha - w okresie konwersji; 2 000 zł/ha - po okresie konwersji

- upraw zielarskich: 1 793 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji

- podstawowych upraw sadowniczych: 3 056 zł/ha - w okresie konwersji; 1 912 zł/ha - po okresie konwersji

- upraw jagodowych: 2 430 zł/ha – w okresie konwersji; 2 148 zł/ha - po okresie konwersji

- ekstensywnych upraw sadowniczych: 1 274 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji

- upraw paszowych na gruntach ornych: 1 607 zł/ha - w okresie konwersji; 1 473 zł/ha - po okresie konwersji

- trwałych użytków zielonych: 1 009 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji

- małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi - 1 577 zł/ha

- premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą - 551 zł/ha.

Dodatkowo ww. szacowane stawki płatności mogą być powiększone o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Zaplanowano wydanie 781,10 mln euro na 512 649 ha.

 

 

Ekoschemat 17 – Dobrostan zwierząt

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania w ramach interwencji:

- zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy);

- wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym;

- rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków;

- rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych).

Ponadto, w odniesieniu do poszczególnych grup zwierząt zaplanowano dodatkowe wymogi.

 Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami:

- w przypadku kur niosek  350,

- w przypadku kurcząt brojlerów  500,

- w przypadku indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa  100.

Minimalna liczba posiadanych zwierząt w przypadku koni – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze zidentyfikowanym źrebięciem

- do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego, wskazanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W przypadku płatności dotyczących dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do krów mlecznych oraz opasów utrzymywanych zgodnie z system rolnictwa ekologicznego, będą one przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

- do 100 sztuki – 100%

- 101-150 sztuki – 75%

- powyżej 150 sztuki – 50%

W ramach interwencji Dobrostan zwierząt dopuszcza się łączenie kilku rodzajów płatności w gospodarstwie.

Płatność roczna przyznawana do sztuki zwierzęcia.

Szacowane stawki płatności w przypadku:

- dobrostanu loch: 301 zł/ lochę,

- dobrostanu tuczników: 24 zł/tucznika,

- dobrostanu krów mlecznych - wypas: 185 zł/krowę,

- dobrostanu krów mlecznych - zwiększona powierzchnia bytowa: 595 zł/krowę,

- dobrostanu krów mamek: 329 zł/krowę,

- dobrostanu owiec:133 zł/samicę gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy,

- dobrostanu kur niosek: 12,2 zł/ kurę nioskę,

- dobrostanu kurcząt brojlerów: 0,17 zł/kurczę brojlera,

- dobrostanu indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa: 2,6 zł/indyka,

- dobrostanu opasów - zwiększona powierzchnia bytowa: 269 zł/opasa,

- dobrostanu opasów - premia ubojowa: 107 zł/opasa,

- dobrostanu koni – zwiększona powierzchnia bytowa: 373 zł/konia w wieku co najmniej 24 miesiące,

- dobrostanu koni - system otwarty: 169 zł/konia w wieku co najmniej 24 miesiące,

- dobrostanu kóz: - 129 zł/samicę gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo ww. szacowane stawki płatności mogą być powiększone o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Zaplanowano 640,32 mln euro na 3 426 144 DJP.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 339 zł/ha.

Zaplanowano 186,24 mln euro na 500 000 ha.

 

 

 

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (25)

 • Czy Sochajko 2021-08-11 21:24:06
  Czy po dzisiejszym głosowaniu można powiedzieć , że Sochajko zachował się jak ludzki śmieć ? A podobno pretendował na stanowisko ministra rolnictwa .
  • brzoza 2021-08-12 08:20:04
   To go zrobić ministrem.
 • brzoza 2021-08-08 22:51:33
  Zwierzęta 497 obornik 586 dobrostan 186 suma 25% Między plon 207 zmianowanie 186 bezorkowy 330 Mulcz230 suma 25% Wapnowanie 1016 suma 25% Ekologia 781 suma 20% Wapnowanie co 4 lata Po co uni te bzdury skoro i tak się je robi z UE czy bez UE płodozmian , wapnowanie , zmianowanie . A tak masa pieniądzu pójdzie na kontrole i nerwy dla rolnika. Już słyszałem specjalistę co twierdził że orzechy włoskie wyjałowią glebę i zniszczą melioracje . A inny twierdził że zbilansują w Polsce produkcję białka i tłuszczu. Podobnie jak łubin i barsz sosnowskiego i areały soczewicy. Najgorzej jak urzędas mówi ojcu jak dzieci robić.
 • Ippon 2021-08-08 11:53:34
  Bardzo dobrze przemyślane ekoschematy. Niektórym się tu to nie podoba, ale tak już jest od zawsze, że zawsze znajdą się malkontenci, którzy będą narzekać, bo tak już mają we krwi, a potem czerpią pełną garścią z wpr.
 • brzoza 2021-08-08 09:18:36
  Przecież do europarlamentu Polacy wybrali garnitur ludzi jeszcze z komuny , popleczników Merkel i paru europosłów z prawicy więc co się dziwić że sierp i swa...ka dyktuje warunki. Świetlana przyszłość i depopulacja ubrana w kolorowe szmatki na czarną koszule.
 • Sam w dolinie 2021-08-07 21:32:09
  Czyli już to rozpisali na swoich znajomych. A prawdziwe gospodarstwo nic nie dostanie. Przykrywanie obornika na pryzmie przy wyciągu linowym powodzenia. Ten co to pisał nie ma pojęcia o rolnictwie. Dobrze to już było.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.51.151
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.