Trwają konsultacje drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027:

MRiRW przygotowało drugą wersję Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Co można w niej wyczytać na temat ekoschematów – drugiego po JPO składnika płatności bezpośrednich, planowanego teraz w miejsce automatycznie naliczanego dotąd dla wielu zazielenienia?

Więcej:

Po 2023 roku stawka JPO – 117 euro na ha

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że z ekoschematów rolnik może zrezygnować – ale wtedy zrezygnuje z możliwości dodania jakiejś kwoty (na którą zagwarantowano 26,7 proc. koperty dostępnej na dopłaty) do planowanych 117 euro/ha jako JPO.

Więcej:

Na ekoschematy trafi 26,7 proc. wszystkich środków przeznaczonych na dopłaty

Z czego więc wybierać, co da się połączyć?

Pamiętajmy, że to wciąż założenia, przy opisie wymagań do każdego z ekoschematów podano: „Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach określających warunki przyznania pomocy.”

Stawki są szacunkowe.

 

W drugiej wersji PS dla WPR zaplanowano następujące ekoschematy:

 

Ekoschemat 1 - Obszary z roślinami miododajnymi

Dostępny w całej Polsce. Zakłada utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy. Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 31 sierpnia. Zakaz stosowania środków ochrony roślin. Szczegółów nie podano: „Celem interwencji jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających; obszary takie przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej. Interwencja będzie polegała na tworzeniu obszarów z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 1 198 zł/ha.

Na ten cel przewidziano 3,95 mln EUR, które mają trafić na 3 tys. ha.

 

Ekoschemat 2 - Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Dostępny w całej Polsce.  Wymagania: „Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 1,5 DJP/ha TUZ. Celem ekoschematu jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej. Jednocześnie, przyznanie wsparcia gospodarstwom z określoną, ekstensywną obsadą zwierząt trawożernych pozwoli na utrzymanie tych gospodarstw w gotowości produkcyjnej, będzie promowało zamknięty obieg materii w obrębie gospodarstwa oraz przyczyni się do wykorzystania potencjału paszowego TUZ. Wsparcie kierowane jest do gospodarstw prowadzących wypas (zwierzęta aktywnie pielęgnują TUZ), bądź wykorzystujących posiadane łąki kośne do żywienia zwierząt w gospodarstwie. Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach określających warunki przyznania pomocy.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 1 050 zł/ha.

Przeznaczono na to 497,24 mln euro dla 431 000 ha.

 

 

Ekoschemat 3 - Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe

Dostępny w całej Polsce. Wymagane „utrzymywanie międzyplonów w postaci:

- wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi) w uprawę główną lub

- międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin, w terminie od 1 października do 15 lutego następnego roku.

Zakaz stosowania środków ochrony roślin:

- na międzyplonach ozimych - przez okres ich utrzymania, w przypadku wsiewek śródplonowych - od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Celem interwencji jest przede wszystkim poprawa jakości gleb (wzbogacenie gleby w substancję organiczną i składniki pokarmowe, ograniczenie erozji, przeciwdziałanie przesuszeniu gleb). Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w szczegółowych przepisach określających warunki przyznania pomocy.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 786 zł/ha.

Przeznaczono 207,14 mln euro na 240 000 ha.

 

 

Ekoschemat 4 - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia / narzędzie FAST

Dostępny w całej Polsce. Ma dwa warianty.

Wariant podstawowy (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania):

- opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania).

Wariant z wapnowaniem: obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata.

Celem interwencji jest poprawa stanu gleby.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka:

1. Wariant podstawowy 129 zł/ha

2. Wariant z wapnowaniem 649 zł/ha

Przeznaczono 1016,85 mln euro na 2 740 000 ha.

 

Ekoschemat 5 - Zróżnicowana struktura upraw

Dostępny w całej Polsce. Wymagana uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. rośliny bobowate), oraz

- udział zbóż (w tym kukurydzy) nie przekracza 65%,

- udział upraw pozostałych gatunków roślin mających ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. okopowe, rzepak) nie przekracza 30%.

Celem interwencji jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 339 zł/ha.

Zaplanowano 186,24 mln euro na 500 000 ha.

 

Ekoschemat 6 - Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Dostępny w całej Polsce.

Wymagane:

- wymieszanie obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym;

- potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR;

- obowiązek przykrywania obornika w miejscu składowania.

Celem ekoschematu jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 428 zł/ha.

Zaplanowano 586,89 mln euro na 1 248 000 ha.

 

Ekoschemat 7 - Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, tj. w formie aplikacji doglebowej

Dostępny w całej Polsce.

Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie płynnych nawozów naturalnych na gruntach ornych w formie aplikacji doglebowej.

Celem ekoschematu jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery w trakcie i po aplikacji płynnych nawozów naturalnych.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 291 zł/ha.

Zaplanowano wydanie 12,79 mln euro na 40 000 ha.

 

 

Ekoschemat 8 - Uproszczone systemy uprawy

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania:

- na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie uprawy bezorkowej lub uprawy pasowej;

- ekoschemat nie obejmuje uprawy zerowej.

Celem ekoschematu jest wsparcie systemów uprawy korzystnych w sytuacji zachodzących zmian klimatu.

Płatność roczna przyznawana do gruntów ornych w gospodarstwie, spełniających wymogi ekoschematu Uproszczone systemy uprawy.

Szacowana stawka: 601 zł/ha.

Zaplanowano wydanie 330,17 mln euro na 500 000 ha.

 

Ekoschemat 9 - Zagospodarowanie resztek pożniwnych w formie mulczu (matowania)

Dostępny w całej Polsce.

Wymagane pozostawienie co najmniej do 15 lutego w formie mulczu (matowania) resztek pozbiorowych (po uprawie roślin w plonie głównym). Pozostawiona biomasa powinna być rozdrobniona i w miarę możliwości równomiernie rozmieszczona na powierzchni gleby.

Celem interwencji jest poprawa stanu gleby.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na której realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 382 zł/ha

Zaplanowano wydanie 230,99 mln euro na 550 000 ha.

 

 

Ekoschemat 10 - Utrzymanie zadrzewień śródpolnych

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania określono następująco:

„Utrzymanie i pielęgnacja zadrzewień śródpolnych, założonych w ramach:

- art. 22 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 – dotyczy zadrzewień założonych w 2022 r. w ramach poddziałania 8.1 - Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, PROW na lata 2014-2020 lub

- interwencji „Tworzenie zadrzewień śródpolnych” z art. 68 projektu rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR, w celu zapewnienia przetrwania posadzonych w formie liniowej lub pasowej drzew i/lub krzewów pod względem ich ilości i jakości.

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do utrzymania i pielęgnacji utworzonych na gruntach ornych zadrzewień śródpolnych.”

Płatność roczna przyznawana do powierzchni utrzymywanych zadrzewień śródpolnych.

Szacowana stawka: 2 494 zł/ha.

Zaplanowano wydanie 2,98 mln euro na 1 840 ha.

 

Ekoschemat 11 - Utrzymanie systemów rolno-leśnych

Dostępny w całej Polsce.

Wymagane utrzymanie systemów rolno-leśnych, założonych w ramach interwencji „Zakładanie systemów rolno-leśnych” na podstawie art. 68 projektu rozporządzenia o Planach strategicznych WPR, w celu zapewnienia przetrwania posadzonych drzew i krzewów pod względem ich ilości i jakości. Systemy rolno-leśne to praktyki rolnicze, gdzie drzewa i krzewy w sposób celowy są zintegrowane z uprawą rolniczą.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni obszaru, gdzie będzie prowadzona działalność rolnicza w systemie rolno-leśnym, czyli zarówno powierzchni z drzewami i krzewami jak również obszaru między rzędami drzew i krzewów.

Szacowana stawka: 300 zł/ha

Przeznaczono 0,56 mln euro na 3 456 ha.

 

Ekoschemat 12 - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Dostępny w całej Polsce, ale z zastrzeżeniem: „wsparcie realizowane w gospodarstwach realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 r. Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (poza wariantem 4.3. Murawy), Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk oraz analogicznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego 2023-2027.”

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie zalania lub podtopienia na trwałych użytkach zielonych w okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 dni.

Celem interwencji jest promowanie retencjonowania wody, a w efekcie poprawa gospodarki wodnej oraz zachowanie siedlisk hydrogenicznych.

Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym swoje TUZ na cele związane z retencjonowaniem wody, położone na terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia. Powierzchnia deklarowana do wsparcia musi być trwałym użytkiem zielonym, na którym nastąpiło zalanie lub podtopienie przez co najmniej 12 dni w okresie od maja do września.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 280 zł/ha.

Zaplanowano 110,75 mln euro na  360 000 ha.

 

 

Ekoschemat 13 - Przeznaczenie 10% powierzchni UR w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania:

- utrzymanie obszarów sprzyjających różnorodności biologicznej na poziomie co najmniej10% użytków rolnych i jednocześnie 7% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie (o ile grunty orne występują w gospodarstwie);

- realizacja za pomocą następujących obszarów nieprodukcyjnych: grunty ugorowane, żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia liniowe i pojedyncze drzewa, rowy, zagajniki śródpolne, oczka wodne, miedze śródpolne, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji), „luk skowronkowych” utworzonych w uprawach, o określonych wymiarach;

- do obliczania powierzchni ww. obszarów będą stosowane współczynniki konwersji i ważenia.

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do utrzymywania w gospodarstwie obszarów nieprodukcyjnych, które korzystnie oddziałują na środowisko, w szczególności na ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej. Wsparciem zostaną objęte elementy krajobrazu występujące nie tylko na gruntach ornych, ale na wszystkich typach użytków rolnych, tzn. również na trwałych użytkach zielonych i w uprawach trwałych.

Płatności roczna przyznawana do powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

Szacowana stawka: 85 zł/ha

Zaplanowano 28,02 mln euro na 300 000 ha.

 

 

Ekoschemat 14 - Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Dostępny w całej Polsce. Zakłada prowadzenie w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem krajowego systemu jakości - Integrowana Produkcja.

Założeniem interwencji jest udzielanie pomocy do prowadzenia upraw zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin pod nadzorem podmiotów certyfikujących, potwierdzonego certyfikatem.

Określone w metodykach sposoby prowadzenia uprawy ograniczają dostępną do stosowania paletę środków ochrony roślin oraz zapewniają racjonalizację wykonywania zabiegów ochronnych, dzięki monitorowaniu agrofagów i stosowaniu metod nie chemicznych ochrony roślin (metody biologiczne, agrotechniczne).

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji roślin.

Szacowana stawka: 1300 zł/ha. Dodatkowo płatność może być powiększona o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w Integrowanej Produkcji.

Zaplanowano wydanie 29,09 mln euro na 20 871  ha.

 

Ekoschemat 15 - Biologiczna ochrona upraw

Dostępny w całej Polsce.

Zastosowanie na określonej uprawie zabiegu z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikro- lub makrobiologicznych.

Jako metody biologiczne należy rozumieć zabieg z zastosowaniem:

- mikrobiologicznego środka ochrony roślin, zgodnie z etykietą tego środka, lub

- zabieg z zastosowaniem makroorganizmów, które nie podlegają w Unii Europejskiej obowiązkowi rejestracji, wymienionych na liście opracowanej w tym celu.

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 400 zł/ha.

Zaplanowano 2,20 mln euro na 5000 ha.

 

Ekoschemat 16 – Rolnictwo ekologiczne

Dostępny w całej Polsce.

Celem interwencji jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Wsparciem w ramach interwencji objęte są powierzchnie w ramach następujących grup upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Ponadto, małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi tzn. gospodarstwa o powierzchni UR nie większej niż 10 ha mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach - płatność do hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw.

W ramach interwencji rolnicy mogą również otrzymać do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznych dodatkową premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej (zarówno w przypadku płatności ekologicznych do powierzchni ww. grup upraw, jak w przypadku małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi).

Wymagania w ramach interwencji:

- prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym;

- uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych;

- obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie);

- posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych;

- posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.

- zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, poza TUZ cennymi przyrodniczo).

Ponadto, w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

- uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania - potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości;

- utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;

- coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Brak kryteriów wyboru operacji, wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności są uprawnieni do jej otrzymania.

Płatność roczna przyznawana do hektara powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi.

Szacowane stawki płatności w przypadku:

- upraw rolniczych: 1 629 zł/ha - w okresie konwersji; 1 503 zł/ha - po okresie konwersji

- upraw warzywnych:2 630 zł/ha - w okresie konwersji; 2 000 zł/ha - po okresie konwersji

- upraw zielarskich: 1 793 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji

- podstawowych upraw sadowniczych: 3 056 zł/ha - w okresie konwersji; 1 912 zł/ha - po okresie konwersji

- upraw jagodowych: 2 430 zł/ha – w okresie konwersji; 2 148 zł/ha - po okresie konwersji

- ekstensywnych upraw sadowniczych: 1 274 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji

- upraw paszowych na gruntach ornych: 1 607 zł/ha - w okresie konwersji; 1 473 zł/ha - po okresie konwersji

- trwałych użytków zielonych: 1 009 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji

- małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi - 1 577 zł/ha

- premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą - 551 zł/ha.

Dodatkowo ww. szacowane stawki płatności mogą być powiększone o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Zaplanowano wydanie 781,10 mln euro na 512 649 ha.

 

 

Ekoschemat 17 – Dobrostan zwierząt

Dostępny w całej Polsce.

Wymagania w ramach interwencji:

- zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy);

- wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym;

- rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków;

- rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych).

Ponadto, w odniesieniu do poszczególnych grup zwierząt zaplanowano dodatkowe wymogi.

 Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami:

- w przypadku kur niosek  350,

- w przypadku kurcząt brojlerów  500,

- w przypadku indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa  100.

Minimalna liczba posiadanych zwierząt w przypadku koni – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze zidentyfikowanym źrebięciem

- do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego, wskazanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W przypadku płatności dotyczących dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do krów mlecznych oraz opasów utrzymywanych zgodnie z system rolnictwa ekologicznego, będą one przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

- do 100 sztuki – 100%

- 101-150 sztuki – 75%

- powyżej 150 sztuki – 50%

W ramach interwencji Dobrostan zwierząt dopuszcza się łączenie kilku rodzajów płatności w gospodarstwie.

Płatność roczna przyznawana do sztuki zwierzęcia.

Szacowane stawki płatności w przypadku:

- dobrostanu loch: 301 zł/ lochę,

- dobrostanu tuczników: 24 zł/tucznika,

- dobrostanu krów mlecznych - wypas: 185 zł/krowę,

- dobrostanu krów mlecznych - zwiększona powierzchnia bytowa: 595 zł/krowę,

- dobrostanu krów mamek: 329 zł/krowę,

- dobrostanu owiec:133 zł/samicę gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy,

- dobrostanu kur niosek: 12,2 zł/ kurę nioskę,

- dobrostanu kurcząt brojlerów: 0,17 zł/kurczę brojlera,

- dobrostanu indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa: 2,6 zł/indyka,

- dobrostanu opasów - zwiększona powierzchnia bytowa: 269 zł/opasa,

- dobrostanu opasów - premia ubojowa: 107 zł/opasa,

- dobrostanu koni – zwiększona powierzchnia bytowa: 373 zł/konia w wieku co najmniej 24 miesiące,

- dobrostanu koni - system otwarty: 169 zł/konia w wieku co najmniej 24 miesiące,

- dobrostanu kóz: - 129 zł/samicę gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo ww. szacowane stawki płatności mogą być powiększone o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Zaplanowano 640,32 mln euro na 3 426 144 DJP.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka: 339 zł/ha.

Zaplanowano 186,24 mln euro na 500 000 ha.