Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego – podaje ustawa o statystyce publicznej.

Jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Przeprowadzenie spisu powszechnego, w którym nakłada się obowiązek udzielania informacji na osoby fizyczne, wymaga odrębnej ustawy.

Przyjęto zatem ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Stanowi ona, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

W sprawach nieuregulowanych ustawą są stosowane przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – a sprawy kar za niedopełnienie obowiązku w spisie są nieuregulowane w ustawie o spisie rolnym 2020, zatem wracamy do ustawy o statystyce.

A ta podaje w art. 56.1.: „Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Art. 58. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny” - orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Czytaj też: 

16 września ruszyły telefoniczne wywiady do spisu rolnego