- Mieszkańcy powiatów, przez które przebiegają budowane drogi, zgłaszają problemy związane z nieprawidłowościami dotyczącymi odszkodowań za przejmowane tereny. Wiąże się to też z odszkodowaniami za przejmowane lasy. Dla mieszkańców małych wsi często to są bardzo istotne środki, chociaż w skali kwot, o których tutaj mówił pan minister, te kwoty są znikome.

W związku z tym poseł zwrócił się do Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, z pytaniem:

- W jaki sposób państwo monitorujecie nieprawidłowości czy też proces, to, jak przekształcane są te grunty? Jak państwo monitorujecie sprawy związane z wypłacaniem odszkodowań dla osób, których tereny są przejmowane? Ci rolnicy, mieszkańcy otrzymali informację, pisma od GDDKiA, że jeżeli zrzekną się roszczeń odszkodowawczych wyższych od tych, które im się zasugeruje – jeszcze nie określono ich wysokości – to dostaną te odszkodowania w wysokości większej o 5 proc.

Sławomir Nowak wyjaśnił, że odszkodowaniami zajmują się wojewodowie.

- Zgodnie z polskim prawem są robione operaty finansowe i za odszkodowania za wywłaszczenia odpowiedzialny jest wojewoda, ma na to 30 dni – na podjęcie decyzji. Premia, o której była tutaj mowa, pięcioprocentowa, jest zgodna z polskim prawem i jest premią za szybkie opuszczenie nieruchomości, w ciągu 30 dni. Wówczas jest wypłacana tego rodzaju ekstrapremia. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego problemu, który dotyczy wielu naszych obywateli, że często te wypłaty są realizowane nieterminowo, że czasami mamy do czynienia z dramatycznymi sytuacjami, jak na węźle Marsa w Warszawie, ale, zgodnie również z polskim prawem, strony mają prawo wnosić odwołania. My jako ministerstwo transportu te odwołania rozpatrujemy. Musimy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wysłuchać stron i potem podejmować decyzje odwoławcze. Czasami ten proces się przedłuża, ale będę rozmawiał z ministrem Bonim na temat usprawnienia pracy wojewodów – tam, gdzie tego rodzaju odwołań nie ma – żeby pomóc wojewodom w szybkim wypłacaniu odszkodowań.