Szykują się zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 17 czerwca 2014 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, I czytanie projektu odbyło się 29 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Sejmu, został on skierowany do dalszych prac w komisjach: Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Jednym z powodów zajęcia się tym problemem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne zasady wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki w zakresie, w jakim nie przewidują zmniejszania kar w szczególnych sytuacjach.

Jakie opłaty i kary w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień przewiduje nowelizacja?

W projekcie ustawy podano, że opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.
2. Opłatę za usunięcie krzewów ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.
3. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
1) 337,21 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 512,07 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 799,34 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1248,98 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1873,46 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2622,83 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 3372,22 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 4371,42 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.
4. Jeżeli drzewo posiada na wysokości 130 cm kilka pni, jako obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.
5. Jeżeli drzewo posiada na wysokości 130 cm koronę, jako obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Są też planowane zmiany dotyczące kar. I tak - jak wyjaśnia Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, dpowiadając na pismo KRIR w tej sprawie - przewiduje się możliwość:
- Obniżenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;
- Wprowadzenie możliwości obniżenia kary o 50% m.in. w przypadku drzew obumarłych, w przypadku braku możliwości uiszczenia przez osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a drzewa zostały usunięte z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą;
- Uzupełnienie przepisu dot. pielęgnacji korony drzew o sankcję karną za jego nieprzestrzeganie, wynoszącej 0,6 wysokości opłaty administracyjnej;
- Doprecyzowanie, że za zniszczenie drzew uznaje się w szczególności usunięcie powyżej 50% korony drzewa (tzw. ogławianie drzew), a 30% kary będzie pobierane od razu ze względu na trwałe okaleczenie drzewa;
- Wprowadzenie instytucji przedawnienia, jeżeli minęło 5 lat od usunięcia lub zniszczenia drzewa;
- Przeniesienia wpływów z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminy z budżetu gminy do budżetu powiatu.

Wyjaśniono też, że w projekcie rozporządzenia w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów wyróżnione zostały 4 kategorie terenów o zróżnicowanym współczynniku lokalizacji:

a) teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej, teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i pas drogowy dróg publicznych;

b)tereny zieleni;

c)pozostałe tereny miast;

d)pozostałe tereny wsi.

Współczynnik lokalizacji na terenach wsi będzie najniższy ze względu na najniższe koszty odtworzenia drzewa - stosowanie mniejszych sadzonek i uproszczonego sposobu przygotowania gleby. Natomiast najwyższe koszty odtworzenia drzew i krzewów są w miejscach, gdzie zarówno wartości estetyczne jak i ekologiczne drzew mają podstawowe znaczenie tj. na terenach zabytkowych oraz na terenach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Ponadto w związku z tym, że otoczenie ulic i placów to miejsca koncentracji uciążliwości urbanizacyjnych, gdzie odtworzenie drzew i krzewów stwarza trudności i potrzebę większych nakładów finansowych, przyjęto również wyższą wartość kompensacji. Dla tej grupy drzew i krzewów przyjęto, że materiał sadzeniowy spełnia najwyższe wymagania jakościowe oraz wymaga największej pielęgnacji, w związku z czym koszt odtworzenia drzewa lub krzewu jest najwyższy.