Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przygotowany przez MRiRW, przewiduje od 2015 r. nowy rodzaj płatności bezpośrednich: płatności związane do zwierząt.

Płatności te mają przysługiwać do bydła domowego, owcy domowej i kozy domowej.

Płatności do bydła domowego przysługują rolnikowi, posiadającemu samice lub samce:

1.       których wiek w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy;

2.       przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do 30 czerwca tego samego roku, i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy.Liczba tych zwierząt objętych wnioskiem musi wynosić nie mniej niż 3 sztuki.

Płatność do krów natomiast przeznaczona jest dla tych posiadaczy, którzy mają na dzień 31 maja co najmniej 3 krowy starsze niż 24 miesiące i będą je posiadać do 30 czerwca tego samego roku.

Płatność związana do bydła i krów jest przyznawane maksymalnie do 30 sztuk.

Zasady ustalania wieku zwierzęcia tak objaśniono w uzasadnieniu:

„Wiek zwierząt będzie obliczany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia (zgodnie z Kc termin oznaczony w tygodniach miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu). Takie rozwiązanie ma na celu wdrożenie zasady, zgodnie z którą płatność do bydła przysługuje dwa razy w życiu zwierzęcia.”