W trakcie realizowania program zmieniono pod względem merytorycznym – doszły nowe działania, a także finansowym – tu oprócz nowych środków trzeba też wskazać na przesunięcia w limitach, planowanych na poszczególne działania.

Poprosiliśmy w MRiRW o zestawienie, pokazujące te zmiany w limitach, zakładanych w 2014 roku i obecnie przyjętych.

Jak z niego wynika, na wiele działań pierwotnie zaplanowano znacznie więcej pieniędzy, niż okazało się to potrzebne – i odwrotnie.

Pamiętajmy, porównując kwoty obecnie przeznaczane i te planowane w 2014 roku na poszczególne działania PROW ze środków publicznych, że teraz mamy do czynienia z kwotami zwiększonymi jeszcze o sumy przypadające z unijnego budżetu na dwa kolejne lata i o dodatkowe środki unijne z EIO  - wkrótce ten nowy plan wykorzystania środków z PROW będzie zatwierdzony w UE, pisaliśmy o nim tu:

Większe limity na działania PROW

Co zwraca uwagę w tym zestawieniu?

W ramach aktualnie realizowanego PROW, pomimo o dwa lata większych potrzeb i środków, obcięto pierwotną alokację na:

"Restrukturyzację małych gospodarstw" – z 883 mln euro planowanych w 2014 roku do 849 mln euro obecnie;

"Modernizację gospodarstw rolnych" – z 2,4 mld euro do 2,34 mld euro;

"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych" – z 415 mln euro do 165 mln euro;

"Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" – z 75 na 65 mln euro;

"Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym" – z 403 na 263 mln euro;

"Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" – ze 130 mln euro do 2,4 mln euro;

"Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" – z 301 mln euro do 249 mln euro.

 Znacznie zwiększono natomiast przeznaczenie pieniędzy na (poza oczywistymi większymi potrzebami dla płatności obszarowych, realizowanych z PROW przez dwa kolejne lata):

"Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" – z 693 mln euro w 2014 roku do 938 mln euro obecnie;

"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" – z 65 mln euro do 551 mln euro;

"Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" – z 414 mln euro do 705 mln euro.

Trzeba też zwrócić uwagę na ogromne kwoty przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem samorządów i LGD:

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – zamiast planowanego 1 mld euro będą kosztowały 2,15 mld euro;

"Scalanie gruntów" – zamiast 139 mln będzie na ten cel  423 mln euro;

"Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER" – zamiast 735 mln euro jest 967 mln euro.

Ponad dwa razy tyle – pomimo tylko o dwa lata dłuższego okresu realizacji PROW – przeznaczono na „Pomoc techniczną”, czyli obsługę administracyjną programu (zamiast 208 mln euro jest to 478 mln euro). Znacznie wzrosły też kwoty na doradztwo – z 75 mln do 152 mln euro. Wygrani mogą być również ci, którzy postawili na „Współpracę w ramach EPI” – zamiast 58 mln euro będzie na nią 123,6 mln euro.

Poza tym jest kilka zupełnie nowych działań – np. na „Dobrostan zwierząt” trafi 211 mln euro.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na stosunkowo mały rozmach, jeśli chodzi o „Rolnictwo ekologiczne” –będzie na nie ostatecznie przeznaczone zaledwie 783 mln euro wobec 700 planowanych w 2014 r.