Komu przysługiwałaby rekompensata?

Rekompensaty mają być wypłacane wtedy, kiedy opłacalność produkcji spada co najmniej o 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Powodem może być klęska żywiołowa, która nie jest objęta ubezpieczeniem, ograniczenia weterynaryjne lub fitosanitarne z powodu chorób zwierząt i roślin, wystąpienie niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym, spadek cen produktów rolnych, wywołany m.in. przez spekulacje rynkowe lub też nieuzyskanie zapłaty od podmiotów, które kupiły produkty rolne i stały się niewypłacalne.

Producentowi rolnemu zostanie wypłacona rekompensata stanowiąca nie więcej niż 70 proc. kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za zbyte produkty rolne, wynikająca z załączonych faktur, rachunków wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami lub innych dowodów potwierdzających zbycie, która nie została uregulowana przez podmiot, który jest niewypłacalny, przy czym stawka rekompensaty zostanie ustalona przez komisję zarządzającą Funduszem w zależności od dostępnych środków w planie finansowym Funduszu – objaśniono w projekcie.

Obniżenie dochodu wynikać będzie z prowadzonej ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym lub pełnej rachunkowości. Przy ustalaniu dochodu uwzględniane będą otrzymane rekompensaty i odszkodowania.