Senat, przygotowując projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, rozszerzającej – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - możliwość otrzymywania odszkodowań na posiadaczy „uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody”, nie zdołał wyliczyć skutków finansowych tej zmiany przepisów.

Więcej o projekcie:

Senat za projektem nowelizacji Prawa łowieckiego ws. odszkodowań

Zgromadzono jednak ciekawe dane, dotyczące w ogóle wypłacanych odszkodowań.

Przypomnijmy, że odszkodowania za szkody łowieckie co do zasady finansowane są przez podmioty będące dzierżawcami lub zarządcami obwodu łowieckiego, na terenie którego powstała szkoda. Za szkody powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa, który dodatkowo ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające całorocznej ochronie (łoś), niezależnie od tego, czy szkoda powstała na terenie obwodu łowieckiego, czy poza takim obszarem.

Odszkodowania za szkody łowieckie (opracowanie własne Senatu na podstawie danych GUS - Roczniki Statystyczne Leśnictwa) wypłacone ze środków dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich wyniosły ogółem w sezonie łowieckim (tys. zł):

2015/2016   - 73 510,8

2016/2017 - 77 162,9

2017/2018 - 90 850,3

2018/2019 - 61 641,1

2019/2020 - 104 209.

W tym odszkodowania wypłacone przez Polski Związek Łowiecki odpowiednio: 63 147; 66 188; 79 985; 53 459; 92 603,2; a wypłacone przez PGL Lasy Państwowe: 9 792,6; 10 344,4; 10 865,3; 8 182,1; 11 605,8.

Jak oceniono na podstawie powyższych danych, niezależnie od łącznej wysokości wypłaconych odszkodowań, która w sezonie 2018/2019 spadła o ok. 32% względem sezonu poprzedniego, a następnie w sezonie 2019/2020 wzrosła o blisko 70% w ujęciu rok do roku, udział odszkodowań wypłaconych przez Polski Związek Łowiecki utrzymał się na niezmienionym poziomie ok. 85%.

Brak danych jednostkowych nie pozwala jednak stwierdzić, w jakim stopniu zmiany łącznej kwoty wypłat wynikają ze zmiany liczby wypłaconych odszkodowań (liczby incydentów), a w jakim są wynikiem wartości pojedynczych szkód - uznano.

Natomiast jeśli chodzi o odszkodowania za szkody łowieckie wypłacone ze środków budżetu państwa wyniosły (tys. zł) w roku:

2015 - 8 172,8

2016 - 8 092,8

2017 - 12 059

2018 - 17 132,7

2019 - 16 851,6.

W tym za szkody wyrządzone na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich  wypłacono odpowiednio 3 472,5; 3 840,7; 5 040,5; 7 720,8; 8 858,8. W tym za szkody wyrządzone przez łosie: 4 700,3; 4 252; 7 018,5; 9 412; 7 992,8.

Jak podsumowano, „Analizując poziom odszkodowań za szkody, za które odszkodowanie wypłacane jest z budżetu państwa w latach 2015-2019, warto wskazać na systematyczny wzrost wysokości odszkodowań (jedynie w 2019 roku poziom wypłat był nieco niższy niż w roku poprzedzającym) oraz względnie stabilny udział poszczególnych tytułów wypłaty.

Jak wynika z danych PGL Lasy Państwowe, przeciętna wysokość wypłaconego odszkodowania wyniosła w 2017 r. 1 055 zł, a w latach 2018 i 2019 odpowiednio: 982,95 zł oraz 1 120,64 zł.

Należy jednak mieć na uwadze, że kwoty te odnoszą się jedynie do obwodów łowieckich będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe.”

Przypomnijmy, że według NIK nowelizacja Prawa łowieckiego przeprowadzona w 2018 roku niewiele zmieniła w kwestii szacowania szkód oraz terminowego wypłacania odszkodowań.

Więcej: W odszkodowaniach łowieckich jest tak, jak było

Zaproponowana przez Senat nowelizacja nie wprowadza jednak żadnych zmian - poza tą wymuszoną przez Trybunał Konstytucyjny.

Więcej: Prawo łowieckie częściowo niezgodne z Konstytucją