W art. 53 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami przyjęto, aby były pobierane opłaty za przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin lub wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa kontroli urzędowych oraz wykonanie innych czynności urzędowych w celu wydania paszportu roślin, świadectw i zaświadczeń, udzielanie upoważnień, przeprowadzenie przez wojewódzkiego inspektora kontroli w celu uznania miejsca produkcji za wolne od określonego agrofaga, przeprowadzanie ocen i egzaminów.

„Powyższe czynności wykonywane są bowiem przez PIORiN na wniosek i w interesie zainteresowanego podmiotu” - podano.

Ponadto, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, Główny Inspektor oraz wojewódzki inspektor mogą za opłatą świadczyć usługi w zakresie pobierania próbek, przeprowadzania oceny wizualnej, badań laboratoryjnych lub testów roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów lub agrofagów oraz kontroli dokumentów, informacji lub danych w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

W tej samej ustawie zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, stawek opłat pobieranych przez wojewódzkiego inspektora lub Głównego Inspektora,  nie wyższych jednak niż 10000 zł.

Delegację tę wykonuje projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

Wysokość opłat ujętych w projektowanym rozporządzeniu została określona na podstawie kalkulacji kosztów ponoszonych przez PIORiN w związku z przeprowadzaniem kontroli urzędowych, wykonywaniem innych czynności urzędowych oraz świadczeniem usług, zgodnie z delegacją ustawową – zapewniono, dodając, że stawki opłat za czynności wykonywane przez PIORiN odzwierciedlają faktyczne koszty tych czynności.

Ze względu na epidemię zaproponowano, aby w bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w sezonie 2021 r., utrzymać dotychczasowe stawki opłat pobieranych przez PIORiN.

Projekt wraz z wysokością stawek – w załączniku.