Trwają konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej.

Ministerstwo Rolnictwa zachęca do konsultacji i informuje: „Na podstawie wyników konsultacji Komisja Europejska opracuje, do końca 2017 r., komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w lipcu 2017 r.”

Konsultacje rozpoczęto w UE 2 lutego, potrwają do 2 maja 2017 r. Niestety nie przetłumaczono na język polski konsultowanego unijnego komunikatu.

Więcej: Unia konsultuje WPR, ale... nie tłumaczy konsultowanych dokumentów

Zrobiło to dopiero Ministerstwo Rolnictwa, zamieszczając – nie bez udziału „Farmera”, bo upominaliśmy się o to - polską wersję komunikatu i podając, że jest to nieautoryzowane tłumaczenie dokumentu Komisji Europejskiej, a w razie wątpliwości należy kierować się oryginalną wersją w j. angielskim.

Dopytujemy w MRiRW, czy konsultacje zostaną przedłużone wobec tego nieudostępnienia konsultowanego dokumentu w języku polskim od początku konsultacji.

A co podano w komunikacie jako warianty WPR, przewidywane przez KE?

Skrajne dwa pierwsze warianty to scenariusze rozwoju unijnego rolnictwa bez zmiany polityki i bez polityki; pozostałe trzy warianty ocenią oczekiwane skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne wynikające z różnych zestawów instrumentów polityki oraz zbadają zakres uproszczenia, jak również większy nacisk na wyniki i wydajność każdego wariantu.

Warianty zostały opisane następująco – cytuję je w wersji komunikatu podanej po polsku, zamieszczonej na stronie internetowej MRiRW:

„ Wariant 1 (podstawowy) oceni wpływ WPR w obecnym brzmieniu, z wyjątkiem już przyjętych lub proponowanych uproszczeń, w tym we wniosku zbiorczym opartym na najnowszej perspektywie rynku rolnego opracowanej przez służby Komisji.

 Wariant 2 (bez polityki) – jako że likwidacja WPR nie byłaby zgodna z Traktatem, nie jest ona realistyczna, ani pożądana; niemniej jednak scenariusz ten uważany jest za przydatny do wykazania europejskiej wartości dodanej WPR, a także gospodarczego, społecznego i środowiskowego wpływu braku ogólnounijnej interwencji polityki.

 Wariant 3 widzi państwa członkowskie/regiony programujące operacje WPR pod kątem priorytetów UE, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb. Zwiększa koncentrację na zarządzaniu ryzykiem i inwestycjach w zakresie restrukturyzacji i rozwoju biznesu w rolnictwie i MŚP wiejskich. Kładzie nacisk na zachęty w zakresie zmian klimatycznych i usług środowiskowych w jednolitych ramach wykonania oraz dostęp do innowacji, wiedzy, technologii informacyjno-komunikacyjnych i infrastruktury na poziomie lokalnym.

 Wariant 4 rozważy ponowne zdefiniowanie podziału zadań na poziomie UE, państw członkowskich i gospodarstw w celu zwiększenia siatki bezpieczeństwa dochodów z synergią między bezpośrednim wsparciem (w tym płatnościami obszarowymi) i zarządzaniem ryzykiem. Ma on również na celu lepsze połączenie praktyk rolniczych z ogólnounijnymi celami działań na rzecz środowiska/klimatu. Zachęty do lepszej integracji istniejących technologii i wyników badań naukowych i innowacji (poprzez usługi doradcze) przyczynią się do uproszczenia i modernizacji kontroli w kierunku rezultatów opartych na wynikach.

 Wariant 5 zakłada silną redystrybucję wsparcia z większych gospodarstw na mniejsze i ekologiczne gospodarstwa. Obowiązkowe ograniczenie ustala absolutny pułap wpływów z płatności bezpośrednich. Opcja ta promuje surowsze wymogi środowiskowe, krótsze łańcuchy dostaw i rynki lokalne.”

Należy się spodziewać, że żaden z tych wariantów nie zostanie wybrany jako całość, ale nastąpi ich połączenie.

Więcej o polskim stanowisku wobec unijnych propozycji: Po 2020 roku w UE dopłaty wyrównane, to znaczy zlikwidowane?