Przedstawiony projekt Planu Strategicznego dla WPR po 2022 roku zawiera istotną zmianę w stosunku do obecnej płatności dla młodych rolników (a pamiętajmy, że kryteria „młodego rolnika” spełnia też grupa osób czy osoba prawna) – płatność ta będzie przysługiwać bez limitu powierzchniowego.

Więcej o projekcie Planu Strategicznego dla WPR po 2022 roku:

MRiRW przedstawiło Projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku

Jak podano, o ten rodzaj płatności rocznej będzie mógł występować rolnik, który w roku złożenia wniosku o przyznanie wsparcia ma co najwyżej 40 lat (tzn. wymagane będzie nieukończenie 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie „Podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności” – teraz JPO) i spełnia warunek bycia „kierującym gospodarstwem”.

Płatność będzie przysługiwać na hektar użytków rolnych w gospodarstwie, z jednolitą stawką w całym kraju, bez limitu powierzchniowego użytków rolnych w gospodarstwie (w obecnej WPR maksymalny obszar powierzchni wynosi 50 ha), przez okres pięciu lat począwszy od rozpoczęcia działalności rolniczej.

Uzupełniające wsparcie dochodów to nie jest jedyny zaproponowany rodzaj wsparcia dla młodych rolników. Tak jak obecnie będą mogli też korzystać z pomocy inwestycyjnej. „Premie dla młodych rolników” będą mogły wynosić do 200 tys. zł, będą wypłacane w formie płatności ryczałtowej w dwóch transzach.

Tu kryteria wyboru operacji dotyczą w szczególności m.in. przejmowania na własność przynajmniej jednego gospodarstwa w całości oraz różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem.