Komitet Monitorujący PROW w lutym 2021 roku podjął 20 uchwał zmieniających program.

Dwa lata „dodane” do Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 umożliwią wydatkowanie pieniędzy zaplanowanych na – według pierwotnych założeń - już skończoną unijną siedmiolatkę.

Ta premia czasowa okazuje się ratunkiem przed koniecznością zwrotu pieniędzy do UE – wydatkowanie środków z PROW przebiega bardzo powoli. Na koniec stycznia 2021 roku zawarto umowy bądź wydano decyzje w sprawie rozdysponowania tylko 79 proc. dostępnych środków, a zrealizowano płatności na  8 024 803 673 euro, co stanowi 59 proc. limitu.

Poza tym środki PROW jeszcze zwiększa się teraz z puli przeznaczonej na okres przejściowy (to razem z krajowymi 3 595 510 254 euro nowych środków publicznych, a z samej UE - 2 287 823 174 euro) i pochodzące z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (944 692 619 euro).

Uchwała KM w sprawie zmian Planu finansowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dotycząca szczegółów lokowania dostępnych jeszcze puli pieniędzy - w załączniku.

Musimy to wydać w ciągu dwóch lat (z zachowaniem zasady N+3 dla wypłaty). Czas więc nagli. A czy zaplanowane zmiany poszły w oczekiwanym kierunku?

Szczegóły planowanych zmian – wszystkie są obecnie na etapie uchwał podjętych w Komitecie Monitorującym PROW, teraz muszą być zatwierdzone w Komisji Europejskiej i dookreślone w rozporządzeniach ministra rolnictwa (MRiRW nie podało nam, kiedy to nastąpi) – przedstawiliśmy w wielu tekstach.

Oto ich zestawienie:

Oprócz doradcy z PROW finansowany będzie coach

LGD zapłacą z PROW za koncepcje Inteligentnej Wioski

Rządowe Centrum Legislacji będzie korzystać z PROW

Gminy w ramach PROW zatrzymają wodę i wybudują drogi lokalne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kolejnym beneficjentem PROW

Rolnik lub grupa rolników muszą być w grupie operacyjnej na rzecz innowacji z PROW

Przebudowa drzewostanu dofinansowana z PROW

Z PROW będą pieniądze na zadrzewienie miedzy

Pomoc z PROW także na rozwój usług leśnych oraz rozpoczynanie określonej działalności

Więcej z PROW na ogrodzenia przed ASF

Spółki wodne zmeliorują za środki z PROW

Zmiany w wymaganiach i stawkach rolnośrodowiskowo-klimatycznych z PROW

Nowe dopłaty z PROW do ubezpieczeń zwierząt

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” szerzej i łatwiej dostępne

„Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” z PROW już od 2022 roku - za 838 zł/ha

Produkcja pasz białkowych ruszy dopiero po dofinansowaniu dużych firm kwotą 15 mln zł?

Na rolniczy handel detaliczny nawet 200 tys. zł z PROW