Jeszcze nie ma projektu stosownego rozporządzenia, ale są wielce obiecujące zapowiedzi.

Przede wszystkim łatwiej będzie złożyć wniosek przez Internet. Aby otrzymać login i kod dostępu nie trzeba będzie jechać do biura powiatowego ARiMR, wystarczy rejestracja na stronie internetowej agencji. Będzie warto to zrobić: nowa aplikacja e-Wniosek ma być intuicyjna, a co więcej – sprawdzi dane już w momencie wprowadzania i powiadomi o błędach, co zminimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności.

Zapowiedziano też rezygnację z obowiązku wpisywania numerów identyfikacyjnych owiec i kóz – zgodnie z przepisami unijnymi, które pozwalają wprowadzić procedury, na podstawie których dane zawarte w skomputeryzowanej bazie danych zwierząt mogą być wykorzystywane do celów wniosku o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich lub wniosku o płatność.

Nastąpi usunięcie sekcji „Liczba posiadanych zwierząt, do których mają zostać przyznane płatności", w której była wpisywana zbiorcza liczba zwierząt deklarowanych do płatności.

Treść pola 08, stanowiącego oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo, będzie przeniesiona do sekcji IX „Oświadczenia i zobowiązania". Jak tłumaczy MRiRW, ta zmiana wyeliminuje obowiązek wskazywania działalności w przypadku rolnika, który jest aktywny zawodowo, a jednocześnie administruje portem lotniczym lub stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obrotu nieruchomościami.

Młody rolnik będzie miał możliwość złożenia oświadczenia, będącego podstawą weryfikacji spełniania kryterium przyznania płatności dla młodych rolników. W przypadku rolników pozostających w związku małżeńskim będzie możliwość wskazania nr PESEL małżonka – bez konieczności dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w zakresie płatności dla młodych rolników.

Nie będzie obowiązku podpisywania załączników graficznych – ma wystarczać podpis składany pod oświadczeniem zawartym w części IX wniosku i jednoczesne oświadczenie, że wyrysowane na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania.

W spersonalizowanych wnioskach o przyznanie płatności na 2017 r. spersonalizowane zostaną działki rolne z grupą upraw JPO, JPO_Z, JPO_L, TUZ, TUZ_C i Chmiel. Wskazany zakres personalizacji umożliwi rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 10 ha gruntów ornych złożenie wniosku bez konieczności wprowadzania zmian (w takich przypadkach będzie wymagane jedynie podpisanie przesłanego przez Agencję formularza wniosku spersonalizowanego) – to ułatwienie dla tych, których nie dotyczy obowiązek dywersyfikacji upraw.

Te zapowiedzi ministerstwa to reakcja na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, która domagała się uproszczenia wniosków o płatności.

W 2017 roku zapowiedziano też zmiany w systemie płatności:

Dopłaty bezpośrednie od 2017 r. będą zmienione 

Bez poprawek do ustawy o dopłatach bezpośrednich

W MRiRW rozpoczęły się prace nad zmianą rozporządzenia ministra z 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353).