Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk podkreślił podczas dyskusji w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że projekt założeń ustawy mającej na celu konsolidację Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz części Inspekcji Sanitarnej w jedną jednostkę organizacyjną został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów. Mimo że planowany termin przyjęcia ww. projektu założeń przez Radę Ministrów nie został jeszcze ostatecznie ustalony, przewiduje się, że nowa Inspekcja rozpocznie swoją działalność w 2015 r.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwa opracowywanie i uzupełnianie projektu założeń. Przeprowadzana jest zwłaszcza szczegółowa analiza kosztów i korzyści społecznych powołania nowej Inspekcji, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywności; przeprowadzane są analizy efektywności funkcjonowania Inspekcji oraz skutków dla sektora finansów publicznych. Nadal trwają uzgodnienia między resortem rolnictwa a resortem zdrowia w sprawie włączenia do planowanej Inspekcji tej części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która obecnie sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, że Ministerstwo Zdrowia nie dostrzega korzyści społecznych wynikających z proponowanej reorganizacji dobrze funkcjonującej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bezpieczeństwo żywności jest zbyt poważnym zagadnieniem bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym państwa, aby narażać obniżenie jego poziomu wskutek zmian, które mogą spowodować pogorszenie efektywności nadzoru, a także aby ryzykować obniżenie jego poziomu wskutek zmian, których podstawy merytoryczne nie są jasne.