Poprosiliśmy ARiMR o wyjaśnienie, czy jest prawdą, że rolnik składający wniosek papierowy musi dołączyć zgodę na wejście pracownika agencji na jego konto w celu wprowadzenia wniosku do systemu i że są gotowe druki oświadczenia w tej sprawie? Czym motywują rolnicy konieczność złożenia wniosku w formie papierowej?

 ARiMR wyjaśnia:

„W przypadku, gdy rolnik składa wniosek o przyznanie płatności na 2018 r. w formie papierowej jest zobowiązany dołączyć do wniosku:

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie loginu i kodu dostępu do przeniesienia informacji z wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w formie papierowej do formularza geoprzestrzennego wniosku – w przypadku gdy rolnik posiada nadany login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. (§14a ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) - albo

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie danych niezbędnych do wygenerowania loginu i kodu dostępu w celu przeniesienia informacji z wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w formie papierowej do formularza geoprzestrzennego wniosku – w przypadku gdy rolnik nie ma nadanego loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. (§14a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego).

Powyższe oświadczenia są integralną częścią wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. Złożenie wniosku w wersji papierowej, bez jednego z powyższych oświadczeń, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wzory ww. oświadczeń są zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2018/dokumenty-i-formularze-do-pobrania.html”.

Jak dodaje agencja, nie zna przyczyn składania wniosków w wersji papierowej:

„Odnośnie konieczności umotywowania przez rolników składania wniosków papierowych należy zauważyć, iż złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. Agencja przyjmuje wszystkie wnioski jakie są składane w ARiMR i nie wymaga od rolników podawania przyczyn składania wniosków o przyznanie płatności w wersji papierowej. W związku z tym ARiMR nie posiada informacji jakie są przyczyny składania przez rolników wniosków w wersji papierowej.”

Przypomnijmy, że jest oczekiwane wydłużenie terminu składania wniosków o miesiąc.

Więcej: MRiRW: Rozporządzenie wydłużające termin składania wniosków będzie wydane niezwłocznie