Jak informuje CIR, program zakłada udzielanie pomocy poszkodowanym rolnikom i producentom rolnym:

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie mogła udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach, na których szkody zostały spowodowane przez ujemne skutki przezimowania; jednym z warunków uzyskania pomocy będzie dołączenie przez kredytobiorcę (do wniosku o udzielenie kredytu) opinii wojewody (zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę);

• chodzi o stosowanie przez prezesa KRUS pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;

• prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł odraczać i rozkładać na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa;

• możliwe będzie stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r. w związku ze szkodami spowodowanymi przez ujemne skutki przezimowania;

• wprowadzona ma być możliwość stosowania, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

O pomoc w ramach programu będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Pomoc będzie można także otrzymać za szkody - przewyższające 1050 zł - w przypadku szkód w plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat i drzewach owocowych.

W programie przedstawiono szczegółowe warunki udzielenia wsparcia. Środki finansowe przeznaczone na ponowne obsianie użytków rolnych szacuje się na 140 mln zł z budżetu państwa. Fundusze na ten cel (50 mln zł) zostaną uruchomione z ARR i rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (90 mln zł).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzono przepisy, które określają warunki przyznania pomocy gospodarstwom rolnym, które poniosły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania w okresie zimowym 2011/2012. Zmienione rozporządzenie zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.