Projektowana ustawa ustanawia przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia  bezpośredniego oraz zmienia ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji  gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę o organizacji  rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi  uprawianych na włókno oraz ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej.

Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie  dotyczącym następujących płatności bezpośrednich, a także zasady i tryb:

a) przyznawania rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do  tytoniu,

b) przeprowadzania kontroli w zakresie płatności bezpośrednich oraz płatności  niezwiązanej do tytoniu,

c) wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu – w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub  przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

W projekcie nie wprowadzono istotnych dla rolnika zmian: nadal agencją płatniczą będzie ARiMR, nadal do postępowania stosować się będzie KPA, nadal agencja będzie udzielać „stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń, co do okoliczności  faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania”.

Nie zmieniły się, w stosunku do planowanych i prezentowanych przez nas dotychczas, zasady płatności od 2015 r.:

 - przysługują rolnikowi, jeśli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha

- przysługują też, jeżeli rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył wniosek o przyznanie tych płatności oraz łączna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Ustawa określa warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne rodzaje płatności:

- za zazielenienie (w tym utrzymanie TUZ i obszarów proekologicznych)

- płatność dla młodego rolnika (do 50 ha)

- płatność dodatkową (3-30 ha)

- płatności związane do powierzchni upraw

- płatności związane do zwierząt

- płatność niezwiązaną do tytoniu.

Wszystkie stawki płatności:

1) jednolitej płatności obszarowej,

2) płatności za zazielenienie,

3) płatności dla młodego rolnika,

4) płatności dodatkowej,

5) płatności związanych do powierzchni upraw,

6) płatności związanych do zwierząt

7) płatności niezwiązanej do tytoniu.

corocznie określi minister w rozporządzeniu.

Płatności bezpośrednie oraz płatność niezwiązana do tytoniu są przyznawane w drodze decyzji, ale jeśli uwzględnia ona w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Projekt zawiera też uregulowania spraw spadkowych dotyczących płatności.

Określa ponadto system kar (np. kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się, jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 100 euro).

Zawiera uregulowania dotyczące kontroli. W projekcie jest też wykaz spraw, które zostaną uregulowane w rozporządzeniach.

Ustawa ma (większość artykułów) wejść w życie  15 marca 2015 r, co spowoduje, że utraci moc ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Teraz projekt przesłano do zaopiniowania GIODO, GiJHAR-S, GLW, Archiwów Państwowych, ARiMR, ARR, GUS, NSA, PGSP, UOKiK.