Projekt przewidujący możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w siedlisku bez konieczności odrolnienia ziemi uważa się za wycofany. Taki nieoczekiwany obrót przybrała sprawa po śmierci posła Rafała Piotra Wójcikowskiego z Kukiz’15 – obecnie projekt popierało mniej niż 15 posłów.

Więcej o projekcie: Wolnoć Tomku w swoim… siedlisku

Kukiz'15 chce ułatwień dla rolników w prowadzeniu działalności pozarolniczej

Już w listopadzie wpłynęła negatywna opinia rządu do tego projektu. Rząd uznał, że nie ma potrzeby wprowadzania zaproponowanej regulacji, a cele zakładane w projekcie będą realizowane inaczej.

„Rząd popiera inicjatywę rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie narzędzi prawnych mających na celu poprawę życia społeczności wiejskiej. Niemniej jednak nie widzi potrzeby wprowadzania odrębnych przepisów regulujących możliwość prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach siedliska, gdyż kwestie te należy uregulować w istniejącym systemie prawnym. Rząd widzi potrzebę prowadzenia prac nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą postępujący chaos urbanistyczno-przestrzenny. Konieczne są zasadnicze zmiany systemowe, które z jednej strony pozwolą skutecznie chronić ład przestrzenny, uwzględniając zasady racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną, a z drugiej – umożliwiają rozwój obszarów wiejskich.

Problematyka ta powinna zostać uregulowana przede wszystkim w przepisach  z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym, przepisach rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków, a także w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wprowadzenie tych uregulowań musi być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz międzyresortowymi, pod kątem zgodności projektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego” – podano w  opinii.

Zwróćmy uwagę na podkreśloną konieczność zgodności „zwłaszcza” z przepisami podatkowymi.

W opinii podano taki opis wyobrażenia rządu na temat aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi: „Rząd dostrzega potrzebę wsparcia na obszarach wiejskich alternatywnych źródeł przychodów oraz dywersyfikację działalności rolników. Jednak należy pamiętać, że podstawowym źródłem dochodu rolnika indywidualnego w dalszym ciągu powinna pozostać działalność rolnicza, a ewentualna działalność gospodarcza powinna mieć jedynie charakter uzupełniający, czego w żaden sposób nie precyzuje przedstawiony projekt regulacji”.

Co ciekawe, odpowiadając na interpelację poselską minister Jurgiel jeszcze 10 lutego stwierdził: „Należy zgodzić się z przedstawioną interpelacją w zakresie konieczności promocji i wspierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprzez ułatwienie rolnikom wykonywania działalności gospodarczej przy wykorzystaniu zasobu, jakim jest prowadzone przez nich gospodarstwo rolne. Wprowadzenie do systemu prawnego wskazanych rozwiązań może przyczynić się do rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Należy jednak podkreślić, że kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, w tym także na obszarach wiejskich, znajdują się w gestii Ministra Finansów i Rozwoju. Zakres ten regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). Istotnie przepisy wskazanej ustawy nie przewidują specyficznych rozwiązań dedykowanych działalności gospodarczej prowadzonej na wsi, zarówno z punktu widzenia ułatwień, jak i utrudnień prowadzenia takiej działalności ze względu na klasę bonitacyjną gleby. Niemniej jednak należy zauważyć, że obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Finansów trwają prace nad Konstytucją Biznesu, tj. pakietem zmian instytucjonalno-prawnych. Mają one na celu stworzenie nowego, lepszego otoczenia dla przedsiębiorców, dzięki któremu będą w stanie uwalniać ograniczany dotąd potencjał prowadzonych firm. Jest to nowy, spójny akt, regulujący w sposób kompleksowy zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tworząc jednocześnie korzystne, przejrzyste i względnie stabilne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.”

Cóż, trzeba mieć nadzieję, że te nowe "konstytucje" będą zgodne z „Konstytucją” i pozwolą rolnikom korzystać w pełni z ich własności, a w nowych przepisach rolnik będzie traktowany jako prowadzący działalność gospodarczą nie tylko wtedy, jak będzie chciał wyciąć drzewo.

Więcej: Dlaczego rolnik przy wycince drzew traktowany jest jak prowadzący działalność gospodarczą?