Jak już informowaliśmy, PE ogromną większością głosów (515 za przy 90 głosach przeciwko i 86 wstrzymujących się) przyjął rezolucję dotyczącą bioróżnorodności.

Więcej:

UE bez glifosatu od 2023 roku?

Jak informuje biuro poselskie europosła, Krzysztof Jurgiel głosował przeciwko rezolucji ws. unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności ze względu na jej następujące zapisy:

•            poparcie w rezolucji ambitnych celów zawartych w strategii: celu ochrony obszarowej 30% powierzchni UE, w tym ochrony ścisłej 10% powierzchni UE. Ponadto strategia nie definiuje pojęć „ochrony ścisłej” czy „starych lasów”, które mają być chronione.

•            Zapisy odnoszące się do lasów wkraczają w kompetencje państw członkowskich dotyczące leśnictwa. Grupa EKR, wraz z grupą EPL, złożyły poprawki wskazujące na konieczność poszanowania kompetencji państw członkowskich, jednak nawet te zmiany w tekście nie równoważą wystarczająco zapisów rezolucji dotyczących lasów.

•            W tekście rezolucji zawarto ustęp wzywający Komisję do zakazu stosowania glifosatu od 2022 roku. Niemniej jednak brak jest wystarczających badań wykazujących szkodliwość glifosatu, a na obecny moment rolnicy nie mają dla tej substancji żadnej rozsądnej alternatywy.

•            Strategia zakłada, że 25% gospodarstw rolnych do 2030 r. ma się stać gospodarstwami ekologicznymi. Przy obecnych różnicach w stawkach płatności bezpośrednich między młodszymi a starszymi państwami członkowskimi takie podejście faworyzuje starsze, bogatsze kraje Unii, którym łatwiej będzie ten cel osiągnąć. Obecnie jedynie 3.5% gospodarstw w Polsce to gospodarstwa ekologiczne.

•            Rezolucja popiera restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczania stosowania pestycydów (o 50% do 2030 r.), jednak strategia nie precyzuje, w jaki sposób cel ten ma być liczony: biorąc pod uwagę całą UE czy każde państwo z osobna? Średnie zużycie pestycydów znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Największe roczne zużycie pestycydów odnotowuje się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech (Eurostat, 2016), podczas gdy np. Polska charakteryzuje się średnim zużyciem pestycydów. Wymóg redukcji stosowania pestycydów o połowę będzie zatem dużo trudniejszy do zrealizowania i bardziej drastyczny w skutkach dla krajów, które już teraz charakteryzują się średnim lub niskim poziomem zużycia tych środków. Ponadto strategia nie bada wpływu ograniczania pestycydów na rolnictwo europejskie i jego konkurencyjność na rynkach światowych. W Polsce przyjmowane są Krajowe plany działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin będące odpowiedzią na zagrożenia związane z niewłaściwym i nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin.

•            Rezolucja postuluje, by cele ochrony obszarowej były wiążące i realizowane przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym – nie wiadomo, jak obciążenie realizacją tych celów miałoby być rozłożone pomiędzy państwami członkowskimi oraz w jaki sposób finansowane byłyby działania podejmowane przez państwa członkowskie, a służące realizacji celu unijnego.

•            Rezolucja popiera ponadto wiążący cel odbudowy na poziomie 30% obszarów lądowych i morskich UE, realizowany w pełni przez każde państwo członkowskie na całym jego terytorium (punkt 32) – nie wiadomo jednak, jak cel ten miałby być realizowany.

•            Rezolucja w punkcie 126 i 127 wzywa do zaprzestania wszelkich dopłat do paliw kopalnianych w kontekście Porozumienia Paryskiego oraz polityki handlowej.

•            Punkt 91 rezolucji odnosi się do przepisów dotyczących wykorzystania biomasy do produkcji energii do celów realizacji Europejskiego Prawa Klimatycznego (EPK). Postulat ten odnosi się do polityki klimatycznej i nie został poddany odpowiednim uzgodnieniom podczas procedowania EPK.

W załączniku całość informacji z biura europosła.