Jak już informowaliśmy, KOWR wciąż nie zebrał należności z tytułu kar za przekroczone kwoty mleczne. Nie zapłacono zaległych opłat z tytułu kar za przekroczone kwoty mleczne w 42 przypadkach, zaległość to 4 mln zł.

Więcej: Kary za przekroczone kwoty mleczne wciąż nieodebrane przez KOWR – w tym od Bielmleku

Jak wynika z informacji przekazanej przez KOWR, niektóre ze spółdzielni nie zapłaciły kar sprzed trzech lat – a teraz już plajtują, jak Bielmlek. Zapytaliśmy zatem, czy zaległości powstałe w opłacaniu kar są spowodowane niezapłaceniem ich przez rolników? W szczególności: czy Bielmlek odebrał kary od rolników? Czy KOWR ma wiedzę na ten temat?

Jak się okazuje, „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie posiada szczegółowych informacji w zakresie zaległości w spłacie należnej opłaty podmiotom skupującym przez producentów mleka, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50 - wersja archiwalna), należną opłatę ustaloną w drodze decyzji, dostawca hurtowy jest zobowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu, natomiast podmiot skupujący jest zobowiązany przekazać ją na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji (aktualnie OT KOWR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.  Natomiast zarówno przepisy UE, jak również przepisy krajowe nie nakładają na podmioty skupujące obowiązku wskazywania, za których producentów wnoszą opłatę. Wobec powyższego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada jedynie informacje o zaległościach w spłacie należnej opłaty przez podmioty skupujące.”

A informacji na temat stanu rozliczenia dostawców hurtowych względem „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska KOWR nie posiada.

KOWR stara się odzyskać niezapłacone kary przez urzędy skarbowe – co wobec niewypłacalności spółdzielni musi być bezowocne. Czy wobec tego wystąpienie do urzędów skarbowych to jedyna droga wyegzekwowania należności, jaką idzie  KOWR?

„Zgodnie z ustawą o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych do egzekucji należności, dotyczących opłaty, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wobec powyższego, w przypadku wystąpienia zaległości i braku wpłat wystawiane są upomnienia, a następnie kierowane są wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wykonawczymi do naczelników urzędów skarbowych, celem wyegzekwowania należnych KOWR kwot” – wyjaśnił ośrodek.