Prace te mają już długą tradycję i - jak wynika z informacji udzielonej przez wiceministra Kazimierza Plocke - będzie ona kontynuowana. Odpowiadając na interpelację posła Cezarego Olejniczaka, wiceminister Plocke przyznał, że „w ostatnich latach na rynku produktów rolnych nadal występują liczne przypadki niedokonywania przez jednostki skupujące oraz podmioty przetwórstwa produktów rolnych zapłaty producentom rolnym za sprzedane przez nich produkty rolne ze względu na trudną sytuację finansową tych podmiotów i ich niewypłacalność”,  a obowiązujące przepisy nie gwarantują rolnikom skuteczności w odzyskiwaniu zapłaty.

„Uwzględniając powyższe, podjęte zostały prace nad projektem założeń do projektu ustawy o utworzeniu Kasy Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne (poprzednio projekt założeń do projektu ustawy o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne) w celu umożliwienia producentom rolnym pozyskania przychodów z tytułu zbycia wyprodukowanych przez nich produktów rolnych, lecz nieotrzymania zapłaty od odbiorcy na kontynuowanie przez nich produkcji rolnej, spłaty ciążących zobowiązań lub kredytów oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych rodziny rolniczej. Powyższy projekt założeń zgodnie z § 5 uchwały nr 49 Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i będzie procedowany, w tym przesłany do konsultacji społecznych, po wyrażeniu zgody przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu na jego umieszczenie w ww. wykazie” – poinformował wiceminister Kazimierz Plocke.