W tym celu KE przedstawiła projekt nowej unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku, która ma na celu wypełnienie „ważnego obowiązku” Zielonego Ładu.

Proponowana ustawa ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony środowiska poprzez zobowiązanie państw członkowskich do podejmowania środków karnych w przypadku takich przestępstw.

Zakaz nielegalnego handlu drewnem

Według KE nowe przestępstwa przeciwko środowisku mają zostać szczegółowo określone.

Ustanowienie minimalnego poziomu sankcji i wzmocnienie skuteczności współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Propozycja zobowiązałaby również państwa członkowskie do wspierania osób zgłaszających przestępstwa przeciwko środowisku oraz do współpracy z organami ścigania.

Planowane jest m.in. uznanie za przestępstwa niektórych działań przeciwko środowisku, na przykład  nielegalnego handlu drewnem lub nielegalnego poboru wody. Według KE w celu zapewnienia większej pewności prawa należy również wykorzystać istniejące definicje przestępstw przeciwko środowisku.

Nowe sankcje

Ostatecznie celem jest ustalenie wspólnego minimalnego poziomu sankcji za przestępstwa przeciwko środowisku. Za przestępstwa, które skutkują śmiercią lub poważnymi obrażeniami osoby lub

KE uważa, że należy zachęcać państwa członkowskie do stosowania kary pozbawienia wolności do dziesięciu lat.

Projekt proponuje również dodatkowe sankcje, w tym wyłączenie dostępu do środków publicznych i postępowań o udzielenie zamówienia oraz cofnięcie urzędowych zezwoleń.

Wniosek KE ma również na celu zwiększenie skuteczności odpowiednich dochodzeń i postępowań karnych. Władze UE chcą, aby każde państwo członkowskie opracowało strategie krajowe w celu zapewnienia spójnego podejścia.

W tym kontekście należy również wspierać prowadzenia transgranicznych dochodzeń i ściganie na przykład w przypadku zanieczyszczenia wody i gleby ponad granicami państwowymi.

KE: przestępstwa przeciwko środowisku są niezwykle dochodowe

Według KE, można w niej osiągać podobnie wysokie zyski, jak w nielegalnym handlu narkotykami. Jednak sankcje są znacznie niższe, a jednocześnie przestępstwa są rzadziej ścigane. Czynniki te sprawiają, że przestępczość przeciwko środowisku jest dziś bardzo atrakcyjna dla zorganizowanych grup przestępczych.