W świetle trudności, na jakie napotykają europejscy rolnicy dotknięci suszą tego lata, Komisja Europejska nadal działa, aby zapewnić praktyczne wsparcie dla tego sektora. Zapewnione zostaną dodatkowe środki, aby pomóc rolnikom w dostarczeniu wystarczającej ilości paszy dla ich zwierząt.

KE przedstawiła dodatkowy pakiet działań, mających na celu zwiększenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich, co jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy zmagający się ze skutkami suszy. Ten pakiet uzupełnia działania już ogłoszone na początku sierpnia.

 - Komisja szybko zareagowała na pierwsze sygnały tych ekstremalnych wydarzeń klimatycznych i uważnie śledzi tę sytuację. Jestem w kontakcie z ministrami dotkniętych suszą państw członkowskich, ponieważ oceniamy adekwatność działań. Jesteśmy już na miejscu i podejmujemy dodatkowe działania, które moim zdaniem powinny przynieść ulgę europejskim rolnikom w związku z brakiem pasz dla zwierząt. Z zadowoleniem przyjmuję niedawne oświadczenia kilku państw członkowskich gotowych do działania w ich sektorze rolnym, i będę nadal pracować nad zapewnienia im pełnego wykorzystania dostępnych możliwości, w szczególności w ramach wspólnej polityki rolnej - powiedział komisarz ds. Rolnictwa, Phil Hogan.  

Mówiąc dokładniej, nowe przedstawione odstępstwa dotyczą pewnych zasad zazieleniania. Są to:

• Możliwość rozważenia potraktowania upraw ozimych, które zwykle są wysiewane jesienią w celu zbioru / wypasu, jako uprawy międzyplonu (zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami), jeżeli są przeznaczone do wypasu / produkcji pasz;

• Możliwość siewu międzyplonów, jako czystych roślin uprawnych (a nie mieszanin uprawianych obecnie), jeżeli są przeznaczone do wypasu / produkcji pasz;

• Możliwość skrócenia 8-tygodniowego okresu minimalnego dla międzyplonów, aby rolnicy mogli siać swoje zbiory ozime w odpowiednim czasie po ich plonowaniu;

• Przedłużenie wcześniej przyjętego odstępstwa w celu ograniczenia / wypasania ugorowanego terenu we Francji.

Wkrótce formalnie przedstawiona zostanie także propozycja dotyczącą wyższych płatności, ogłoszona już kilka tygodni temu. Rolnicy będą mogli otrzymać do 70 proc. bezpośredniej płatności i 85 płatności w ramach PROW już w połowie października 2018 r., zamiast czekać do grudnia, aby poprawić sytuację w zakresie płynności finansowej.

Propozycje te są uzupełnieniem przepisów już stosowanych w takich okolicznościach. We wszystkich przypadkach KE zapewnia, że ​środki te są wdrażane w proporcjonalny sposób, uwzględniając obawy dotyczące środowiska. Na przykład w ramach istniejących zasad pomocy państwa można zapewnić pomoc w wysokości do 80 proc. szkód spowodowanych przez suszę (lub do 90 proc. w obszarach naturalnego ograniczenia), z zastrzeżeniem pewnych szczególnych warunków. Zakup pasz może kwalifikować się do pomocy, jako szkoda materialna lub utrata dochodów. Rekompensatę za szkody można również przyznać bez konieczności zgłaszania KE (według zasad  "Pomocy de minimis” do 15 tys. euro na rolnika w ciągu trzech lat). W ramach rozwoju obszarów wiejskich istnieją również możliwości pomocy, w tym na przykład finansowanie ponownych zasiewów pastwisk lub rekompensata za utratę dochodów.

Nowe wnioski zostały przedłożone państwom członkowskim zebranym na posiedzeniu KE. Powinny one zostać poddane pod głosowanie w nadchodzących dniach i formalnie przyjęte do końca września. Środki będą stosowane retrospektywnie.

KE kontaktuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu otrzymania do dnia 31 sierpnia aktualnych informacji o wpływie suszy.