KE przedstawiła swoje propozycje 6 maja. Jak zaznaczył Skublicki, Komisja zaproponowała zamiast obecnych 70 aktów prawnych - pięć, które całościowo uregulują problematykę bezpieczeństwa żywności.

Poinformował, że nowe przepisy zostaną wydane w formie rozporządzeń i obejmą regulacje dotyczące: zdrowia zwierząt, roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, kontroli urzędowych. Będzie też pakiet przepisów dotyczących wydatków przeznaczonych na ten cel.

Nowe przepisy mają skuteczniej zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia konsumentów i mają być oparte na ocenie ryzyka, czyli potencjalnych zagrożeń. Bedzie się to odbywało poprzez kontrole, badania czy inspekcje. Ale firmy, które mają np. wdrożone systemy jakości i bezpieczeństwa, mogą być sprawdzane rzadziej od pozostałych.

Przygotowywany pakiet obejmuje także kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie przepisów. Mają być one ujednolicone i na tyle wysokie, żeby nie opłacało się omijać przepisów - zaznaczył Skublicki. Obecnie każdy kraj sam reguluje wysokość kar.

Skublicki wyjaśnił, że w pakiecie dot. zdrowia zwierząt przepisy będą skonstruowane w myśl zasady: "lepiej zapobiegać niż leczyć". Chodzi o stworzenie systemu, który pozwoli na szybsze wykrywanie i zwalczanie chorób zakaźnych. Powstaną także lepsze przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. System ten wprowadzi także klasyfikację i ustalenie ważności chorób wymagających interwencji na poziomie UE.

Bardzo ważny jest system ochrony roślin w UE - podkreślił przedstawiciel KE. Dodał, że system ten ma zapobiegać przenoszeniu nowych gatunków szkodników i chorób, których nie ma w Europie. Takim szkodnikiem jest np. chrząszcz ryjkowiec, który niszczy palmy w południowej Europie. Większy nacisk zostanie położony na kontrolę importu towarów z krajów pozaunijnych.

W pakiecie dotyczącym materiału do reprodukcji roślin przewidziano uelastycznienie przepisów regulujących obrót nasionami kwalifikowanymi. Ma to zapewnić większą wydajność upraw, jak również poprawić ich jakość.

Skublicki poinformował, że KE zaplanowała wydatki na bezpieczeństwo żywnościowe na lata 2014-2020 na poziomie 1,8 mld euro, czyli 253-286 mln euro rocznie. Dodatkowo powstanie specjalny fundusz na wypadek wystąpienia np. epidemii, w wysokości 400 mln euro. KE przewiduje współfinansowanie różnych działań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.

Jak powiedział dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii ministerstwa rolnictwa Jan Prandota, pakiet dot. bezpieczeństwa żywnościowego jest przygotowywany przez Komisję już od kilku lat. Obecnie trwają konsultacje w sprawie przedstawionych propozycji. Jego zdaniem pakiet może być uchwalony najwcześniej za 3-4 lata. Po jego przyjęciu, kraje będą miały jeszcze 36 miesięcy na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.