W projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów przewiduje się możliwość udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność w postaci kół gospodyń wiejskich w formule pomocy de minimis „na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, na które wstęp będzie bezpłatny i które nie będzie mogło trwać dłużej niż 3 dni. Każde koło gospodyń wiejskich będzie mogło złożyć maksymalnie do 3 wniosków na realizację ww. inicjatyw, przy czym kolejny wniosek będzie mógł zostać złożony po zaakceptowaniu przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej <Agencją>, właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich sprawozdania z realizacji poprzedniego wydarzenia” – jak podano w uzasadnieniu.

Pomoc ma być udzielana w formie decyzji na wniosek. Koło ma dołączyć do niego zobowiązanie do zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień, oraz – w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnienie szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką, przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu.

Organizator ma też zapewnić w trakcie wydarzenia „co najmniej trzy aktywności w formie oprawy muzycznej, występów artystycznych, strefy gastronomicznej, pokazów ratownictwa medycznego, strefy dla dzieci, zawodów sportowych, ekspozycji i degustacji wyrobów kół gospodyń wiejskich, pokazów rękodzieła ludowego, warsztatów i szkolenia, upominków dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.”

Wysokość pomocy będzie wynosiła 8000 zł na jedno wydarzenie.

Kwoty tej nie trzeba będzie zwracać, jeśli zaszczepi się mniej jak 100 osób. Jeżeli natomiast w trakcie wydarzenia  zostanie zaszczepionych po raz pierwszy co najmniej 100 osób, przewidziano premię, która będzie wynosić od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas wydarzenia osoby w wieku:

1) do 60. roku życia – 15 zł;

2) powyżej 60. roku życia – 30 zł.

To nie wszystko, przewidziano jeszcze dodatkowe premie w związku z wydarzeniem, w trakcie którego została zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką największa liczba osób.

Otóż po zakończeniu składania przez kola gospodyń wiejskich sprawozdań z realizacji wydarzenia prezes ARiMR opublikuje na stronie internetowej listę kół gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od największej do najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą dawką. Do ustalenia liczby osób będzie się przyjmować, że:

1) osoba do 60. roku życia jest liczona jako 1 osoba;

2) osoba powyżej 60. roku życia jest liczona podwójnie.

Dodatkowa premia będzie wypłacana w wysokości:

1) 100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;

2) 50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;

3) 25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;

4) 10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;

5) 5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;

6) 1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego.

W ocenie skutków finansowych projektu podano, że skutki finansowe, w szacowanej wysokości 74 mln zł, zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:

• organizację wydarzenia 40 mln zł,

• premie z tytułu zaszczepienia po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie wydarzenia 30 mln zł,

• dodatkowe premie z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19 największą liczbę osób, nie mniej niż 100 osób – 3,775 mln zł.

Dla porównania: 74 mln zł przewidziano obecnie dla gmin na tworzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dedykowanych programowi „Czyste powietrze”, a w 2016 roku wartość ok. 100 mln zł miał program pomocy dla sektora hodowlanego (tzw. pakiet Hogana).

 Projekt w załączniku.