PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kiedy „Młody rolnik” jest wykształcony według ARiMR? (2)

Kiedy „Młody rolnik” jest wykształcony według ARiMR? (2)
fot. Wokandapix z Pixabay

Agencja nie uznaje potrzeby posiadania przez młodych rolników wiedzy innej niż dotycząca produkcji roślinnej lub zwierzęcej.Przypomnijmy: nasza czytelniczka stanęła przed koniecznością zwrotu pierwszej raty wsparcia z „Młodego rolnika” z powodu – jak twierdzi ARiMR – nieuzupełnienia wykształcenia. I to niezależnie od tego, że mając ukończone studia wyższe na kierunku pozarolniczym ukończyła rolnicze studia podyplomowe.

Więcej: Kiedy „Młody rolnik” jest wykształcony według ARiMR?

Poprosiliśmy w agencji o komentarz i wyjaśnienie sytuacji, bo skoro "za treści związane z działalnością rolniczą uważa się przedmioty bezpośrednio związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego" - to dlaczego ARiMR nie chce uznać wykształcenia w ramach studiów podyplomowych na kierunku Studium Wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia", ukończonych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie? Dlaczego te studia dotąd były uznawane? Czy w ramach podobnych studiów wydawane są podobne decyzje?

Niestety odpowiedź agencji potwierdza jej wcześniejsze stanowisko. ARiMR wyjaśnia tak:

„Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu <Premie dla młodych rolników> w ramach poddziałania <Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba posiada m. in. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą. Za takie studia podyplomowe uznaje się studia, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin.

Stosowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa interpretacja powyższego przepisu opiera się na pojęciu działalności rolniczej zdefiniowanej jako prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. W związku z tym za treści związane z działalnością rolniczą uważa się przede wszystkim przedmioty bezpośrednio związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz w uzupełnieniu organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego.

W odniesieniu do studiów podyplomowych podstawę do stwierdzenia czy zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze łącznym co najmniej 150 godzin stanowi świadectwo ukończenia studiów wraz z godzinowym wykazem przedmiotów.

W ocenie ARiMR program zajęć na studiach podyplomowych „Agro-Unia” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nie obejmuje treści związanych bezpośrednio z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt w wymaganym wymiarze godzinowym.

W poprzednim okresie programowania (PROW na lata 2007 – 2013) w odniesieniu do działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom>, przepis dotyczący studiów podyplomowych posiadał inną treść, zgodnie z którą uzupełnienie wykształcenia mogło polegać na ukończeniu studiów podyplomowych związanych z rolnictwem, których program musiał obejmować co najmniej jedno z następujących zagadnień: <ekonomika rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, rachunkowość rolna, marketing artykułów rolnych lub agrobiznes>, co wynikało z Załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Należy podkreślić, że wyższe uczelnie oferując kierunki nauczania oraz ich program korzystają z przysługującej im w tym zakresie autonomii. Nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie ogólne o podejście ARiMR do programów nauczania realizowanych na studiach podyplomowych innych niż <Agro-Unia> Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Ocena każdego programu nauczania odbywa się indywidualnie na podstawie dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę (beneficjenta) premii dla młodych rolników.”

I niby wszystko jasne – ale tylko niby… Bo skoro załącznik do rozporządzenia poprzednio obowiązującego w dawnym PROW przestał już teraz obowiązywać, to dlaczego wydając nowy zapisano tylko: „Za studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą uznaje się studia, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin”, a do interpretacji stosuje się nieostre kryteria? Dlaczego np. godziny poświęcone na studiach podyplomowych na praktykę nie są wliczane przez ARiMR do limitu godzin poświęconych na poznawanie tajników związanych „bezpośrednio z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt w wymaganym wymiarze godzinowym” niezbędnych do uznania wykształcenia rolniczego?

Poprzedni zapis był jasny: „Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes.”

Tak dokładny załącznik do rozporządzenia wydano wówczas nie bez potrzeby. Obecną sytuację trzeba uznać za nie w pełni uregulowaną i błędnie interpretowaną. Czy w intencji autora obowiązujących przepisów leży stwierdzenie, że rolnik nie musi posiadać np. wiedzy o aplikowaniu o środki z WPR? Najwyraźniej tak właśnie jest.

- Agencja nie zaliczyła mi np. 32 godzin, obejmujących takie przedmioty, jak „Prawodawstwo UE oraz instytucjonalne wsparcie wsi i rolnictwa” i ”Metodyka przygotowania wniosków aplikacyjnych: warsztaty w zakresie wykorzystania instrumentów WPR i funduszy strukturalnych” – mówi nasza czytelniczka.

Zwraca też uwagę na rozbieżność między ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, a obecnymi przepisami dotyczącymi PROW.

- Treść załącznika dotyczącego kwalifikacji zawodowych młodego rolnika z PROW 2007-2013 była identyczna z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego i jej rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym kwalifikacji rolniczych z dn. 17 stycznia 2012 r., natomiast treść dotycząca kwalifikacji rolniczych młodego rolnika z PROW 2014-2020 już znacząco się różni, ponieważ ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w tej kwestii pozostała bez zmian - wskazuje. - W związku z powyższym według KOWR-u czyli agencji podlegającej ministerstwu rolnictwa jestem rolnikiem indywidualnym, mam odpowiednie kwalifikacje, ba mogę nawet kupować ziemię, a według drugiej agencji rządowej podlegającej temu samemu ministrowi ARiMR nie jestem rolnikiem i nie mogę korzystać z funduszy unijnych – zwraca uwagę na paradoks.

Przypomnijmy, że na różnice w traktowaniu wykształcenia młodego rolnika wskazywaliśmy już dawno.

Więcej: Dlaczego staż pracy raz wystarcza do uznania wykształcenia, a innym razem już nie?

Cóż, jak wynika z tej całej sytuacji – wiedza o aplikowaniu o unijne środki jest młodemu rolnikowi zupełnie niepotrzebna do uprawy roślin i chowu zwierząt…

Skoro można uznać wykształcenie dotyczące „organizacji i prowadzenia gospodarstwa rolniczego” – wprawdzie tylko „w uzupełnieniu”, ale jednak – to dlaczego w tym przypadku godziny spędzone nad jego poznawaniem nie są uznawane?

- Rozumiem przez to, że taka wiedza nie jest potrzebna rolnikowi i powinien on oddać się tylko pracy fizycznej na swoim gospodarstwie - jeżeli tak, to dlaczego ciągle tworzy się coraz to nowe bariery biurokratyczne, obciąża się rolników kilogramami wniosków, zaświadczeń, oświadczeń, rejestrów, itp. przecież na dzień dzisiejszy to też należy od pracy rolnika - chyba, że takie rzeczy rolnik powinien zlecać i płacić za to doradcom, w takim przypadku faktycznie okrojony zakres wiedzy rolniczej jest na miejscu, bo po co komu wykształcony i umiejący dochodzić swoich praw "Chłop". Należy mu co prawda wypłacić środki unijne, ale niech część tych pieniędzy odda. W związku z powyższym, zachęty wygłaszane przez ministra rolnictwa i kierownictwo ARiMR, aby korzystać ze środków, brać i się nie bać nabierają nowego znaczenia: brać i się dzielić - z bankami, doradcami, a na końcu z ARiMR w postaci kar albo w skrajnym przypadku - jak to ma miejsce u mnie – konieczności zwrotu całej sumy. Po roku intensywnej wymiany pism  i przeprowadzonych rozmów z pracownikami ARiMR stwierdzam, że posiadam już wiedzę i praktykę rolniczą na tyle dużą, aby dojść do konkluzji, że nigdy więcej nie skorzystam z pomocy tej agencji.

Nasza czytelniczka w tym nastroju czeka na wydanie kolejnej decyzji – wczoraj agencja wezwała ją do zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Czytelniczka nie otrzymała drugiej raty i w tym stanie rzeczy spodziewa się powtórnej decyzji nakazującej zwrot pierwszej raty. Czy na pewno ta sprawa musi mieć finał w sądzie?

 

 

 

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (18)

 • Marysia 2020-05-05 19:58:22
  Dzień dobry. A czy orientuję się ktoś czy można pracować na (umowa o pracę) i opłacać krus? Złożyć o dofinansowanie do Młodego Rolnika? Prowadzę gospodarstwo przejęte po tacie w 2019 roku( tata zmarł) do tej pory pracowałam i pomagałam tacie w gospodarstwie mamy 10ha. Mam pracę w której daje radę ogarnąć i gospodarstwo i pracę. Proszę o podpowiedż .
 • Gość 2020-02-15 13:17:09
  Może niech w sprawie wypowiedzą się dziesiątki tysięcy zadowolonych Beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji. Ponawiają swoje wnioski w wielu schematach pomocowych i wykorzystują limity wsparcia w każdej perspektywie finansowej, rozwijając swoje gospodarstwa z udziałem pomocy krajowej i wspólnotowej. Czytając komentarze mam wrażenie że na forach zabierają głos głównie osoby, którym wydaje się że ARiMR powinna płacić wszystkim bez względu na spełnianie kryteriów przyznania pomocy. Nie ARiMR tworzy przepisy, a jedynie funkcjonuje w realnym systemie przepisów i nie jest odpowiedzialna za zaniedbania Wnioskodawców i nieznajomość prawa. A w przypadku poszkodowanej czytelniczki może wypowie się sąd stwierdzając kto jest w tej sprawie winny kłopotów. A Uczelnia może przestanie zapewniać, o tym o czym nie ma pojęcia i weźmie odpowiedzialność za swoich absolwentów.
 • oko 2020-02-08 11:22:43
  Młody Rolnik w naborze 2019 r wykształcenie średnie (nie rolnicze) czy wystarczy tylko RL 3.
 • MARIAN 2020-02-08 11:21:00
  Młody Rolnik w naborze 2019r wykształcenie zawodowe (nie rolnicze) czy wystarczy tylko RL 3
 • Jasmina 2020-02-06 09:04:41
  Walczę z ARIMR W sądach już 6 lat ws zwrotu dotacji
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.