Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje podatnikom podatku rolnego na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym – w odróżnieniu od możliwości umorzenia tego podatku nie ma więc charakteru uznaniowego.

Nasz czytelnik miał jednak problem z ustaleniem, czy i jaką ulgę otrzyma przy planowanej inwestycji i jak ją rozliczyć.

- Dokonałem modernizacji obory i zainstalowałem do budynku obory nowy rurociąg doprowadzający wodę. Czy do takiej inwestycji należy się ulga w podatku rolnym? – pyta, dodając, że „w gminie nie wiedzą za jakie inwestycje odliczać do ulgi”.

Zapytaliśmy w Ministerstwie Finansów, jak postąpić. Jak się okazuje – trzeba wrócić do gminy, bo to wójt jest organem podatkowym i powinien wydać indywidualną interpretację przepisów:

„Minister Finansów nie jest organem podatkowym w zakresie podatku rolnego i go nie zastępuje oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa w zakresie tego podatku w indywidualnych sprawach podatników.

Zgodnie z art. 6a ust. 4a ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym organem podatkowym właściwym w sprawie podatku rolnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta według miejsca położenia gruntu.

Organ ten jest także właściwy do wydawania interpretacji indywidulanych przepisów prawa podatkowego (w tym podatku rolnego), zgodnie z art. 14j ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien spełniać m.in. warunki określone w przepisach art. 14b i 14f ustawy – Ordynacja podatkowa. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej). Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej). Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą trzeba wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.”

Ministerstwo Finansów wyjaśniło też, kiedy przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Z kolei art. 13 ust 3a tej ustawy wskazuje, że kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Ponadto art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym wskazuje, że ulga inwestycyjna udzielana jest na wniosek podatnika. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków (art. 13d ust. 2).

Organ podatkowy w postępowaniu podatkowym jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania (art. 121 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższymi należy wyjaśnić, że podatnik ma możliwość uzyskania od samorządowego organu podatkowego wszelkich informacji, wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa podatkowego."