Rolnicy liczą na zajęcie się przez UOKiK zmową cenową na rynku zbóż, liczy na to też minister Stanisław Kalemba, który sam skierował do UOKiK wniosek o zajęcie się tym tematem.

Czy jednak UOKiK zbada sprawę?

Informowaliśmy o przypadku Piotra Żukowskiego. Zawarł on umowę ze spółdzielnią na sprzedaż mleka w roku 1995, na czas nieokreślony, przewidującą możliwość rozwiązania za 6-miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron - ale w przyjętym później cenniku, zmienianym co roku, zapisano: w okresie sześciomiesięcznego wypowiedzenia rolnik pozbawiany jest ok. 20 proc. ceny za każdy odstawiony litr. Taki warunek wydawał się rolnikowi krzywdzący. Zwrócił się do sądu i UOKiK. Wydawało się, że zbadanie sprawy przez UOKiK mogłoby ułatwić życie wielu rolników i skrócić im drogę do wyjaśnienia problemu. Niestety – pół roku potrzebował UOKiK, aby stwierdzić, że to temat nie dla niego. Powód? Rolnik nie jest konsumentem, nie jest też przedsiębiorcą. Wobec tego sąd jest właściwym adresatem skargi. „Reasumując należy stwierdzić, iż wnoszący skargę (zawiadomienie) w przypadku niemożności rozwiązania przedmiotowego sporu w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego i statutu OSM może wystąpić w celu ochrony swoich praw z pozwem do właściwego sądu powszechnego” – tak po pół roku odpisała Delegatura UOKiK w Gdańsku na wystąpienie pana Piotra.

Powzięliśmy zatem wątpliwość: kiedy UOKiK ingeruje w stosunki dotyczące sprzedaży przez rolnika jego produkcji? Podano niedawno informację, że UOKiK bada zmowę cenową na rynku zbóż. Na jakiej wobec tego podstawie zróżnicowano te sytuacje? Dlaczego nie można zbadać umowy kontraktacyjnej mleka, której zapisy wyraźnie wskazują na wykorzystywanie pozycji na rynku - a można umowę sprzedaży zboża?

„Chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku spółdzielni mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jak i skupu zbóż UOKiK prowadził lub prowadzi postepowanie wyjaśniające. To oznacza, że w jednym i drugim przypadku sprawa została zbadana, czyli Urząd zajął się sprawą. Jak zostało wyjaśnione w piśmie do skarżącego, w  tej sytuacji mieliśmy do czynienia z  konfliktem władze spółdzielni-spółdzielca. UOKiK nie ma uprawnień do zajęcia się taką sprawą, ponieważ członek spółdzielni nie ma w myśl przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów statusu przedsiębiorcy. Urząd może badać jedynie  relacje przedsiębiorca-przedsiębiorca, i to jedynie w dwóch (sytuacjach - dop. red.): nadużywania pozycji dominującej lub zmowy cenowej. Podsumowując- Urząd nie może ingerować w relacje władz spółdzielni z jej członkami. Takie konflikty są regulowane na gruncie prawa spółdzielczego” – wyjaśnił Maciej Chmielowski z Biura Prasowego UOKiK.

Pan Piotr zdecydował się wystąpić ze spółdzielni, poniósł wszelkiego konsekwencje finansowe tego kroku. Czeka na termin pierwszej rozprawy w sądzie. Tylko czy takie rozumienie spółdzielczości nie utrudni przekonania do jej zalet rolników? Spółdzielnie mleczarskie to najczęstsza forma spółdzielczości na wsi. Ich funkcjonowanie mogłoby potwierdzać, że ta forma współdziałania może być korzystna dla rolnika. Jak się okazuje – członek spółdzielni staje się jej niewolnikiem. I znikąd nie dopatrzy się pomocy, jeśli chciałby sytuację zmienić.

Czy dopisywanie w cenniku pozycji praktycznie uniemożliwiającej rolnikowi wystąpienie ze spółdzielni i rozwiązanie umowy na dostawę mleka jest praktyką dopuszczalną? Ten problem zbada w przypadku pana Piotra sąd. Ale wyrok będzie miał charakter jednostkowy, każdy następny rolnik znajdujący się w podobnej sytuacji będzie musiał zdecydować się na drogę sądową.

Z niecierpliwością czekamy na wynik postępowania badającego zmowę cenową na rynku zbóż. Wszak UOKiK „zajął się sprawą”…