Powołanie na to stanowisko podpisał wiceminister Ryszard Bartosik, 22 października br.

Do zadań Rafała Malca, który jest też Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, miało należeć:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików;

2) analiza, ocena i monitorowanie:

a) funkcjonowania przepisów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików,

b) sposobu zarządzania populacją dzików związanego z zapobieganiem, kontrolą i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń,

c) nowoczesnych metod inwentaryzacji populacji zwierząt wolno żyjących ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików;

3) identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików i przedkładanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, propozycji ich rozwiązania;

4) współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim oraz organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt;

5) promowanie potrzeby przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Nadzór nad Pełnomocnikiem miał sprawować  minister rolnictwa.

Minister Kowalczyk uchyla to zarządzenie

Po objęciu przez Henryka Kowalczyka teki wicepremiera oraz ministra rolnictwa z dniem 26 października, jedną z pierwszych decyzji była likwidacja tego stanowiska. Zaledwie po kilku dniach, bo 29 października wspomniane zarządzenie zostało uchylone, przez wicepremiera.