Celem proponowanej regulacji jest dokonanie zmian w organizacji administracji rządowej.

Zgodnie z projektem, minister administracji i cyfryzacji przejmie:

- zagadnienia dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania ich skutków. Chodzi o przeniesienie tej problematyki z działu "sprawy wewnętrzne" do "działu administracja publiczna". Oznacza to zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, a także w ustawach o: stanie klęski żywiołowej; zarządzaniu kryzysowym; szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

- udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz wydanie rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania takich zbiórek i zakresu kontroli nad ich przeprowadzaniem (zmiana w ustawie o zbiórkach publicznych);

- nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego.

Oznacza to, że minister będzie upoważniony do wydania aktu wykonawczego określającego sposób funkcjonowania i organizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (zmiana w ustawie o ochronie przeciwpożarowej). Będzie także uprawniony do wydania rozporządzenia dotyczącego organizacji i funkcjonowania centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego (zmiana w ustawie Prawo telekomunikacyjne);

- kompetencję do wydania aktu wykonawczego w sprawie centralnego repozytorium, które zawiera informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, przeznaczone do ponownego wykorzystania (zmiana w ustawie o dostępie do informacji publicznej).

Przewidziano także doprecyzowanie "działu informatyzacja" przez dodanie do niego nowych zadań, takich jak np.: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie.