PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Kogo nie boli..., czyli o świadczeniach pielęgnacyjnych dla rolników

Kogo nie boli..., czyli o świadczeniach pielęgnacyjnych dla rolników

Z pewnością rządu ani posłów. Więc powoli działają w celu ujednoznacznienia przepisów dotyczących przyznawania rolnikom świadczenia pielęgnacyjnego.Najpierw wyjaśnienie dotyczące celu przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i różnicy między nim a zasiłkiem:
- Zasiłek pielęgnacyjny jest dla osoby niepełnosprawnej na rehabilitację i wynosi 153 zł, jest przyznawany bez względu na dochód w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności - wyjaśnia nasza czytelniczka, której odmówiono świadczenia. - Natomiast świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane dla opiekuna, jeśli rezygnuje z zatrudnienia bądź go nie podejmuje i dziecko ma stosowne orzeczenie. Świadczenie jest dla nas pensją za sprawowanie opieki, rehabilitację, kształcenie, wychowywanie. Za tego, kto miał prawo do świadczenia, opłacano składkę zdrowotną i emerytalną, dzięki temu ten czas jest zaliczony do emerytury i można korzystać z bezpłatnego leczenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało: jest rozbieżna interpretacja przepisów dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. Wprawdzie przepisy nie zmieniły się od 1 maja 2004 roku, ale za sprawą uchwały NSA zmieniła się ich interpretacja.

I - jak wynika z odpowiedzi właśnie udzielonej przez MPiPS po naszym ostatnim tekście na ten temat - nic nie da się zrobić. Wszyscy działają zgodnie z prawem - i ci, którzy przyznają świadczenie, i ci, którzy go odmawiają. No, chyba żeby uznać, że jednak wszyscy działają niezgodnie z prawem - co za różnica...

Ministerstwo wyjaśniło, że są w Sejmie dwa projekty ustaw mających znormalizować sytuację: poselski (miał obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku)
i rządowy. 
To akurat wiadomo od dawna. Dziwne tylko, że jakoś w ich przypadku Sejm nie wykazuje chęci szybkiego procedowania. Ba, żadnego procedowania. Projekty leżą.

Jak wynika z odpowiedzi ministerstwa pracy, inne przepisy obowiązują gminne ośrodki pomocy społecznej, inne natomiast sądy administracyjne.
Stan taki trwa od roku. Trudno zgadnąć, co w tym stanie rzeczy czuje (jeśli w ogóle czuje) minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wywodzący się z PSL...

Wiadomo jednak, co ma do powiedzenia nasza czytelniczka, która wywołała ostatnio ten temat.

- Do 2 ha przeliczeniowych można zarejestrować się jako bezrobotny i mieć ubezpieczenie - tak zrobiłam, bo inaczej nawet ubezpieczenia bym nie miała. Nie stać mnie przecież na opłacenie KRUS. Czekam, że wypłacą zaległe swiadczenie i ubezpieczenie. Dziwię się, że raptem po 10 latach obowiązywania przepisów sąd zajął się nimi i zinterpretował inaczej niż dotąd.

Co można doradzić w takiej sytuacji? W praworządnym kraju można byłoby pewnie starać się o odszkodowanie za błędne interpretacje przepisów - albo za błędne przepisy, ale w tej sytuacji można tylko narazić się na zbędny koszt postępowania sądowego...

- Nie wiem, czy nie starać się o wydanie wyroku w tej sprawie przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - mówi czytelniczka. - Przecież naruszono nasze prawa nabyte. Tyle że na to nie mam siły ani pieniędzy...

Oto całość udzielonej przez MPiPS odpowiedzi:

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno­sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia
25. roku życia.

Zgodnie z art. 3 pkt 22 ww. ustawy, zawierającym definicję zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w rozumieniu tej ustawy, osoba będąca rolnikiem pracująca w gospodarstwie rolnym, nie jest osobą zatrudnioną lub wykonującą inną pracę zarobkową w rozumieniu ww. definicji.
Oznacza to, że rolnik, który nie wykonuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zdefiniowanej w ww. art. 3 pkt 22, niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, gdyż spełnia warunek zawarty w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. warunek bycia osobą, która w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jednoznacznie zdefiniowanego w ww. art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych są w tym zakresie niezmienne od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Należy podkreślić, że organy administracji publicznej realizujące świadczenia rodzinne, w tym świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zobowiązane są działać na podstawie przepisów prawa - w opisanym przypadku na podstawie przytoczonych wyżej, bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie kierować się rozstrzygnięciem sądu administracyjnego czy też samorządowego kolegium odwoławczego wydanym w indywidualnej sprawie i tylko w tej sprawie wiążącym.

Indywidualne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa, gdyż zgodnie z art. 87 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Niezależnie od powyższych zapisów ustawowych, Naczelny Sąd Administracyjny, w wiążącej dla sądów administracyjnych uchwale z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt. I OPS 5/12), dokonał odmiennej wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i stwierdził, że prowadzenie gospodarstwa rolnego, pomimo że nie mieści się w definicji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zawartej w art. 3 pkt 22 ww. ustawy, jest równoznacznie z prowadzeniem działalności i wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie.

W konsekwencji, zdaniem NSA, okoliczność ta przesądza, że rolnikowi nie przysługuje świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Na skutek ww. uchwały, nawet pomimo tego, że nie ma ona mocy wiążącej w stosunku do gminnych organów właściwych realizujących świadczenia rodzinne, wiele z nich odmawia obecnie rolnikom przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, pomimo że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, niezmienne w tym zakresie od 1 maja 2004 r. tj., od dnia wejścia w życie ustawy, umożliwiają rolnikom pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.
Prowadzi to do sytuacji, że w jednej gminie świadczenie pielęgnacyjne rolnikowi przysługuje, a w innej rolnik znajdujący się w identycznej sytuacji świadczenia nie otrzyma, gdyż gmina ta, sprzecznie z zasadą legalizmu wyrażoną art. 6 Kpa, kieruje się uchwałą NSA pomimo iż uchwała ta nie jest wiążąca dla gminy ani nie ma charakteru wiążącej wykładni przepisów prawa.

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest jednak organem ustalającym prawo do świadczeń pielęgnacyjnych ani instancją odwoławczą, czy też kontrolną w indywidualnych sprawach. Nie ma też uprawnień do rozstrzygania indywidualnych spraw, ingerowania w postępowania administracyjne prowadzone przez gminne organy właściwe, samorządowe kolegia odwoławcze i wojewódzkie sądy administracyjne ani do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawa.

Zważywszy na ww. okoliczności, w szczególności stanowisko NSA wyrażone w ww. uchwale, powodujące rozbieżne rozstrzygnięcia gmin w tym zakresie, dnia 3 kwietnia 2013 r. do Sejmu RP wpłynął projekt Klubu Parlamentarnego PSL ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk sejmowy nr 1443), zakładający, że w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprost zostanie wskazane, że zaprzestanie pracy w gospodarstwie rolnym potwierdzone odpowiednim oświadczeniem rolnika, stanowić będzie podstawę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Organem właściwym do udzielenia informacji o stanie prac nad ww. projektem jest Sejm RP.

Niezależnie od powyższego, jednoznaczny zapis, że rolnik może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zawarty jest również w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten jest obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych, a jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie uzależniony jest od dalszego przebiegu wieloetapowego procesu legislacyjnego (tekst projektu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS)."Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • Zuza 2014-02-16 21:46:34
    Nie rozumie ,,jedna polska wszyscy niby jesteśmy równi .To dlaczego rolnik ma prawo mimo że prowadzi działalność ,czyli gospodarstwo i może opłacać sobie składki emerytalno-rentowe KRUS .A ja muszę zrezygnować z pracy i nie mogę nawet od czasu do czasu pracować na umowę zlecenie ??? Nie zgadzam się z tym i zobaczymy co w tej sprawie powie TK ,,Jak widac są równi i równiejsi ..

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.210.223.150
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.