Dotychczas ANR mogła przekazywać w drodze umowy nieruchomości wchodzące w skład jej zasobu nieodpłatnie, w drodze umowy, jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych oraz na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu ustawy z 8 lipca 2010 o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Teraz punkt ten nie przewiduje już możliwości przekazania na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych. Dodano jednak kolejne możliwości nieodpłatnego przekazania na własność jednostce samorządu terytorialnego: „w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu". Do samorządu będą też mogły być przekazywane „nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej".

Nowelizacja uchyliła pkt 2 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa, przewidujący możliwość przekazywania nieruchomości PAN, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, publicznej szkle wyższej lub instytutowi badawczemu.
Uchylono też ust. 5b, przewidujący możliwość przekazywania nieruchomości przy zawieraniu umów o partnerstwie publiczno-prawnym, natomiast dodano ust. 5c w brzmieniu: „Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego". (m)