- W przypadku wysiewu nasion pochodzących z własnego rozmnożenia, odmian chronionych wyłącznie na poziomie krajowym, z konieczności uiszczania takich opłat zwolnieni są rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów rolnych. Natomiast dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym, zwolnienie od opłat dotyczy rolników posiadających mniej niż 30 ha - informuje Paweł Kochański, prezes zarządu Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

Należy jednak zwrócić uwagę, że grunty rolne obejmują wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego wykorzystywane do produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Posiadaczem natomiast jest ten, kto włada gruntami na mocy prawa własności, dzierżawi grunty na podstawie umowy pisemnej lub ustnej oraz osoba władająca gruntami rolnymi bez tytułu prawnego (np. uprawia nieużytki państwowe bez umowy).