Jak mówił na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, uchwalona przez Sejm na początku października ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy z 2019 r. w tej sprawie.

Wiceminister zaznaczył, że w Polsce od 2017 r. obowiązują przepisy o przeciwdziałaniu wykorzystywania nieuczciwej przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi. Podkreślił, że Polska wprowadziła je jako jeden z pierwszych krajów, zanim zostały przyjęte regulacje na szczeblu unijnym. Jednak w związku z tym, że unijne przepisy wychodzą poza zakres polskiej ustawy zdecydowano o opracowaniu nowej ustawy, ale o takim samym tytule.

W stosunku do obowiązującej ustawy została rozszerzona definicja produktów rolnych i spożywczych, będą mogły być badane relacje dotyczące skupu m.in. pasz, żywych zwierząt, nasion, owoców i oleistych. Zmianie uległa definicja nabywcy, którym może być też organ publiczny.

Biuro Legislacyjne zgłosiło do ustawy kilkanaście poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Część z nich została zaopiniowana pozytywnie przez stronę rządową i przejęta przez senator Marię Koc (PiS). Jedną poprawkę o charakterze merytorycznym zgłosił senator Jacek Bury (KO), jednak - jak wyjaśnił wiceminister Bartosik - wychodzi ona poza zakres unijnej dyrektywy i w rezultacie komisje jej nie poparły.

Nowe przepisy określają zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawy ustawa wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przewagi ze strony sieci handlowych wobec zwykle rozdrobionych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności.

Ustawa definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a sześć - dozwolonych pod warunkiem, że zostały one w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą

Senackie komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz gospodarki narodowej i innowacyjności poparły ustawę wraz z poprawkami. Teraz trafi ona pod obrady plenarne Senatu. 

Czytaj też:

Rolnik będzie lepiej chroniony w kontaktach z kupującym?