Od tego roku mamy nowy rodzaj dopłat: płatności związane do zwierząt.

Będą one przysługiwały od bydła i krów. Ponadto przewidziana jest dopłata do chowu owiec i kóz.

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności związane do zwierząt gatunków owca domowa i koza domowa są przyznawane rolnikowi, jeżeli:

1) posiada samice danego gatunku:

a) których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy,

b) przez okres od dnia:

– 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec,

– złożenia wniosku o przyznanie danej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony – w przypadku kóz,

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) liczba zwierząt, o których mowa w pkt 1, objętych wnioskiem o przyznanie danej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej:

a) 10 sztuk – w przypadku owiec,

b) 5 sztuk – w przypadku kóz.

Szacowana stawka dopłat według Oceny Skutków Regulacji przyjętej ustawy to 25 euro do sztuki owcy i 15 euro do sztuki kozy.