Zgodnie z ustawą  z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatność związana do powierzchni upraw buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi:

1)     jeżeli zawarł umowę dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013;

2)     do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika.

Art. 127 ust.2 rozporządzenia nr 1308/2013 stanowi natomiast: „W umowach dostawy wprowadza się rozróżnienie w zależności od tego, czy ilość cukru, która ma zostać wyprodukowana z buraków cukrowych, jest:

a) cukrem kwotowym; czy

b) cukrem pozakwotowym.”

Ustawa o dopłatach mówi też, że płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych za 2015 r. jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż określona pod uprawę tych buraków w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika.

Szacowana w Ocenie Skutków Regulacji przyjętej ustawy stawka dopłat do buraków cukrowych to 400 euro na ha.