PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Komu składki ubezpieczeniowe i postojowe po koronawirusie?

Komu składki ubezpieczeniowe i postojowe po koronawirusie? fot. Shutterstock

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 26-03-2020 12:17

Tagi:

Zatrudnieni w rolnictwie i zatrudniający ich przedsiębiorcy a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą liczyć na refundacje składek i pomoc w wypłacaniu należności.Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przedsiębiorcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis  stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Świadczenia oraz środki są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, , było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przewidziano też, że osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, 

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą  pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;

2) wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

Wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Podatnicy, którzy ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (413)

 • Gosia 2020-05-25 18:17:32
  Wniosek o postojowe złożyłam w kwietniu, na konto dostałam 15.05 w treści ZUS napisał postojowe 01-31.05. To kiedy mogę złożyć 2 wniosek o postojowe?
 • Ola 2020-05-25 12:01:28
  Czy ktoś składał dodatkowe oświadczenie do postojowego, że jest ubezpieczony w KRUS??
  • Bozena 2020-05-25 12:40:56
   Na wniosku RSP-D zaznaczamy, ze jesteśmy ubezpieczeni w KRUS. Żadnych innych dodatkowych oświadczeń nie skladałam a postojowe otrzymałam.
   • Ola 2020-05-25 14:32:50
    A mnie ciągają wryy
   • Ola 2020-05-25 16:01:49
    Jedna dzwoni, że mam dołączyć a jak dołączam to 2 pyta a po co to?? Powiem hahaha
 • Magda 2020-05-24 22:03:52
  Czy ktoś się orientuje postojowe, pożyczka 5tys,dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności to pomoc od których trzeba zapłacić podatek?
  • Bozena 2020-05-25 10:41:45
   15zzd ustawy o COVID-19 stanowi, że starosta udziela mikroprzedsiębiorcom pożyczek właśnie z Funduszu Pracy. W związku z tym, w przypadku umorzenia, pożyczka antykryzysowa jest całkowicie neutralna podatkowo.8 maj 2020
   • Magda 2020-05-25 21:04:50
    A czy to tyczy się też dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności? Rozliczam się w formie karty podatkowej i tam się płaci stały podatek.
   • Bożena 2020-05-25 23:50:10
    w przypadku podatnika rozliczającego się ryczałtem kwotę otrzymanego dofinansowania należy ująć w stawce 3% – wynika to z tego, iż stawka stosowana jest dla przychodów: o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym. Wpisu należy dokonać w dacie otrzymania środków na koncie. Takie info dostepne jest w internecie ale najlepiej będzie skonsultować się z księgową- moim zdaniem.
 • Agnieszka S 2020-05-24 14:36:49
  Panie Tomku! No właśnie, u mnie wniosek w kwietniu, a wypłata w maju z opisem przelewu 1-30 kwietnia.. Skoro dostał Pan w maju za okres 1-30 maja, to chyba powinnam jeszcze raz się spróbować dowiedzieć. Gdyby u mnie działano tak sprawnie, nie byłoby problemu. Czy w takim razie opis przelewu świadczy o tym, że jest to kasa "za" okres kwietniowy, czy "na" okres kwietniowy??? Śledzę wpisy już od początku, bo od początku tu jestem...
  • Bozena 2020-05-24 19:48:12
   Pani Agnieszko, jeżeli w pierwszym wniosku porównywała Pani luty z marcem, to w maju dostała Pani przelew kwietniowy. Jezeli w kwietniu Pani sytuacja materialna nie ulegla poprawie, to powinna Pani złożyć oswiadczenie(RSP-DK). Otrzyma Pani przelew majowy za przestój w kwietniu. W maju sytuacja poprawiła się, więc przelewu czerwcowego za maj już niestety nie będzie i tyle w temacie- moim zdaniem.
   • Gosia 2020-05-24 19:59:53
    Czy jak moja syt.sie nie piprawila to moge zlozyc wniosej o 3 postojowe??? 2 postijowe juz dostalam a wiem ze do pracy wroce dopiero pid koniec czerwca
   • Bożena 2020-05-24 21:18:38
    Tak oczywiście, jezeli nadal sytuacja finansiwa nie poprawia się, składa Pani to samo oświadczenie RSP- DK
   • Agnieszka S 2020-05-25 14:37:35
    Dziękuję, tak dla mnie jest logicznie, a nawet na infolinii mieszają.Pani z infolinii przeczytała mi--> "Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny? Musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić."
 • Agnieszka S 2020-05-22 15:07:16
  To co mi wyjaśniono na infolinii. Złożyłam wniosek 23 kwietnia. Wypłata 12 maja. W międzyczasie na początku maja "sytuacja uległa poprawie". Zatem kolejne się nie należy. .. Sama wnioskuję, że gdyby wypłata była od razu w kwietniu i złożyłabym kolejny od razu ( bo można okazuje się) to sytuacja "uległa by poprawie " dopiero po złożeniu wniosku i wypłata kolejna byłaby... a tak g...Chore.
  • Aga 2020-05-22 17:02:17
   Pani Agnieszko. Chyba jednak dobrze że tak Pani drąży ten temat tylko że idąc tą drogą rozumowania to byłoby chyba trochę nie w porżądzy względem nas gdyby ktoś kto zaczął początkiem mają stawać na nogi a w kwietniu miał nawet zero zostałby pozbawiony postojowego za kwiecień. W maju przecież składamy za kwiecień które wypłacą dopiero w czerwcu. No ale teraz faktycznie jest nieciekawe jak w momencie składania wniosku trzeba brać pod uwagę ruszenie firmy choć trochę. Może ktoś z logiki jest tu dobry i podpowie coś sensownego bo zaczyna się komplikować już to wszystko
   • Aga 2020-05-22 18:27:27
    I jeszcze ktoś kto chciałby w tym temacie się wypowiedzieć to powinien dużo komentarzy w dół sprawdzić
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 46.232.128.98
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.