Jakie wymogi regulują posiadanie jeleni? Czy może je mieć hobbystycznie człowiek, nie będący rolnikiem?

- Mój 70-letni ojciec kupił te zwierzęta (3 sztuki) z sentymentu i teraz ma kłopoty ze strony sąsiada – mówi nam czytelnik. - Zwierzęta są kupione od hodowcy (mamy kwity), zgłoszone do weterynarza, który potwierdził, że mają dobre warunki. Sąsiad jednak doniósł na policję o nielegalnej hodowli i od ojca wymaga "bycia rolnikiem". Czy ma rację? Jak się bronić w takiej sytuacji?

Co reguluje takie "niefermowe" hodowle? Czy np. posiadacz strusia czy lamy w gospodarstwie agroturystycznym musi mieć jakieś uprawnienia do takiej hodowli? Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia:

„Przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) nie przewidują potrzeby posiadania specjalnych zezwoleń na utrzymywanie zwierząt gospodarskich, do których, zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. c ustawy, zaliczany jest zarówno jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jak i utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio camelus).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.), w przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej polegającej na utrzymywaniu lub hodowli zwierząt gospodarskich, do których zaliczamy również jelenie szlachetne i strusie, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, wymagane jest pisemne zgłoszenie zamiaru prowadzenia takiej działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia.

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich w innym niż ww. celu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków utrzymywania. Dlatego zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 127) jeleniom utrzymywanym w systemie otwartym zapewnia się w sezonie pastwiskowym stały dostęp do pastwiska o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a obsada jeleni na takim pastwisku nie może być większa niż 7 sztuk. Powierzchnia pastwiska powinna być zabezpieczona trwałym i wytrzymałym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 2 m, wykonanym z siatki, uniemożliwiającym wydostanie się zwierząt za zewnątrz. W gospodarstwie, w którym utrzymywane są jelenie powinna znajdować się także zagroda, w której możliwe będzie wykonywanie zabiegów weterynaryjnych lub zootechnicznych. Należy również zapewnić zwierzętom możliwość korzystania na pastwisku z zacienionych miejsc.

W przypadku strusi, zgodnie z § 22 ww. rozporządzenia, utrzymuje się je w pomieszczeniach z wybiegami na ściółce lub bez ściółki. Pomieszczenie to powinno być ogrzewane do ukończenia przez strusie 6 miesiąca życie i podzielone na sektory, w których utrzymywane są strusie w różnym wieku. Z każdego sektora pomieszczenia musi być zapewnione wyjście na oddzielny wybieg. Powierzchnia sektora, w przeliczeniu na 1 ptaka, powinna wynosić w przypadku strusi młodych co najmniej 0,3 m2, przy czym powierzchnia całego pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 5 m2. Dla strusi dorosłych należy zapewnić co najmniej 0,5 m2 na sztukę, przy czym powierzchnia całego pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 15 m2. Wysokość pomieszczeń dla młodych strusi powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a dla strusi dorosłych co najmniej 3 m. Wybieg dla strusi powinien przylegać bezpośrednio do pomieszczenia, w którym są utrzymywane ptaki, posiadać wydzielone miejsce wysypane piaskiem oraz być zabezpieczony trwałym ogrodzeniem. Na wybiegu powinna być zapewniona możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a jego powierzchnia w przeliczeniu na 1 ptaka powinna wynosić co najmniej 5 m2 w przypadku młodych strusi, a w przypadku strusi dorosłych - 100 m2. Minimalna powierzchnia wybiegu dla strusi młodych powinna wynosić co najmniej 30 m2, a dla strusi dorosłych co najmniej 400 m2.

W odniesieniu do możliwości utrzymywania lam należy podkreślić, że udomowiona forma lamy (Lama glama) nie jest zaliczana w Polsce do zwierząt gospodarskich, a więc nie ma określonych szczegółowych warunków utrzymywania takich zwierząt. W odniesieniu do warunków utrzymywania lam zastosowanie mają przepisy odnoszące się zwierząt kręgowych określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).”