Ustawa stworzy ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje oraz, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać będzie coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu.
Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska.
Aby rewitalizacja była dobrze przemyślana i zaplanowana, jej podstawą na konkretnym obszarze będzie program rewitalizacji. Opracują go i uchwalą samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami).
Kompleksowa i skuteczna rewitalizacja to też jeden z najważniejszych sposobów dążenia do ładu przestrzennego i ograniczania żywiołowej suburbanizacji (tzw. rozlewania się miast), która powoduje narastające koszty przestrzenne, ekonomiczne i środowiskowe.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło projekt na swojej stronie internetowej  i zaprasza do jego analizy oraz zgłaszania uwag do 4 grudnia br. na adres: miasta@mir.gov.pl