W rozporządzeniu zmieniono wzór upoważnienia, modyfikując brzmienie informacji skierowanej do kontrolowanego rolnika (znajdującej się na odwrocie upoważnienia), rozszerzając katalog uprawnień kontrolującego o pobieranie próbek do badań.

Zmiana ta wynika wprost ze zmiany brzmienia art. 31a ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DZ.U. z 2008 r., Nr 170, poz.1051, z późn. zm.), wprowadzonej nowelizacją tej ustawy z dnia 8 lutego 2011r. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 220) do nowych regulacji w tym zakresie.

Rozporządzenie, oprócz rozszerzenia katalogu informacji zawartych we wzorze imiennego upoważnienia, nie wprowadza innych zmian.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.