Konsekwencją tego wydłużenia są zmiany w PROW, zaaprobowane przez Komitet Monitorujący, oczekujące teraz na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Więcej: Oprócz doradcy z PROW finansowany będzie coach

Zmiany w PROW dopiero w III kwartale

Obecnie pomoc przyznaje się na operację, która zostanie zrealizowana do 30 czerwca 2023 r. – po zatwierdzeniu projektu rozporządzenia natomiast zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r. (dotyczy to też umów zawartych przed wejściem w życie projektu).

Druga zmiana polega na rezygnacji z ograniczenia polegającego na tym, że rolnik może tylko dwukrotnie skorzystać z kompleksowego programu doradczego w okresie realizacji PROW 2014–2020.

Kolejna zmiana to wynik zmiany w PROW, z której wynika, że beneficjentem działania nie może być podmiot, prowadzący działalność, której celem jest produkcja, obrót lub dystrybucja środków, materiałów i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem publicznych podmiotów doradczych oraz państwowej jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o lasach. Jak podano, warunek ten został ujęty w PROW 2014–2020 w celu wyłączenia podmiotów doradczych, których dotyczy konflikt interesów - zatem podane odstępstwo od przewidzianego w projekcie rozporządzenia ograniczenia dotyczy jedynie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego ze względu na to, że podmioty te zostały powołane, w drodze ustawy, do wykonywania określonych zadań publicznych, w tym między innymi do popularyzacji wiedzy leśnej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, a prowadzenie innej działalności, w tym działalności gospodarczej, poza wykonywaniem przez te podmioty określonych zadań publicznych, nie stanowi o istocie ich funkcjonowania.

Z uwagi na wybór beneficjentów przedmiotowego poddziałania w drodze przepisów o zamówieniach publicznych przyjęto, że szczegółowe warunki otrzymania pomocy będą określane w specyfikacji warunków zamówienia.

Przyjęto możliwość zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową, możliwe będzie przesunięcie w czasie złożenia tego zabezpieczenia (z etapu zawierania umowy o przyznaniu pomocy na etap składania pierwszego wniosku o płatność, ewentualnie składania ostatnich uzupełnień tego wniosku).

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ogłoszenie kolejnego postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru beneficjentów w ramach tego poddziałania zaplanowane jest na czerwiec 2021 r.

Projekt 26 maja skierowano do opiniowania do ARiMR oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa i CDR, termin zgłaszania uwag to 14 dni.