– Przywracamy uzupełniającą płatność obszarową. Nasze zobowiązanie wynikające z Polskiego Ładu zostanie zrealizowane już w tym roku dla gospodarstw o powierzchni do 30 ha. Otrzymają one płatności powyżej średniej europejskiej – zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

- Natomiast od roku 2023, kiedy będzie nowa Wspólna Polityka Rolna, to kryterium dopłaty na poziomie średniej europejskiej będzie dotyczyło gospodarstw do 50 ha - dodał.

Wczoraj Sejm przyjął zmianę ustawy o płatnościach i przywrócił Uzupełniającą Płatność Podstawową.

– Te płatności pochodzą z budżetu krajowego i corocznie planujemy przeznaczać na nie ok. 400 mln złotych – dodał wicepremier.

Jak zapowiedział natomiast wiceminister Krzysztof Ciecióra, stawka płatności zostanie określona tak, jak w przypadku pozostałych dopłat bezpośrednich - na podstawie rzeczywistej powierzchni kwalifikującej się do płatności, zgłoszonej przez rolników we wnioskach. Może ona wynieść ok. 40 zł/ha.

Wypłata środków z tego tytułu rozpocznie się w połowie października bieżącego roku, w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że ustawa trafi jeszcze do prac w Senacie i podpisu prezydenta, ale nie spodziewa się żadnych zmian w przepisach, gdyż w czwartek została ona przyjęta przez Sejm jednogłośnie.

Przejściowe wsparcie krajowe w znowelizowanej ustawie umożliwia przywrócenie uzupełniającej płatności obszarowej, określanej dziś mianem uzupełniająca płatność podstawowa oraz wprowadzenie nowych zasad dla płatności niezwiązanych dla tytoniu.

W tym roku zostanie wprowadzona płatność uzupełniająca w ramach wspomnianego przejściowego wsparcia krajowego, która zostanie utrzymana w kolejnych latach do 2027 r., a nowe zasady wypłacania płatności do tytoniu będą obowiązywały od 2023 r.

Uzupełniająca płatność będzie przyznawana na takich samych zasadach, jak w 2013 r. Jest to płatność niezwiązana z wielkością produkcji.

Płatnością uzupełniającą objęte będą następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym:
1) zboża;
2) rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
3) rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
4) rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;
5) rośliny strączkowe pastewne;
6) len włóknisty i oleisty;
7) konopie na włókno;
8) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany;
9) rośliny motylkowate drobnonasienne;
10) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
11) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
12) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

– Uzupełniająca płatność podstawowa przysługiwała będzie także do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Zgodnie z reformą WPR uchwaloną w czerwcu 2003 r., płatności bezpośrednie w Unii Europejskiej są oddzielone od produkcji rolnej, ponieważ ich nadrzędnym celem jest wsparcie dochodów rolniczych, a nie powodowanie zachęt do zwiększania produkcji – podkreślił w czasie konferencji podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

Płatność uzupełniająca do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, będzie przysługiwało wtedy, jeżeli na gruntach tych rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej. Poza tym ta roślinność musi zostać przyorana lub wprowadzona do gleby do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej. Grunty do których ma być wypłacona nie mogą być ugorowane dłużej niż rok.

Maksymalna stawka wsparcia w ramach uzupełniającej płatności (w euro/ha) wyniesie w kolejnych latach począwszy od 2023 r.: 16,82; 15,14; 13,46; 11,78; 10,09.

A co się zmieni w przyznawanie płatności do tytoniu od 2023 r.? Płatność będzie przysługiwała rolnikowi, jeśli w 2018 r. był wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wobec tego płatności przejściowe niezwiązane z produkcją do tej rośliny będą przyznawane proporcjonalnie do produkcji tytoniu w roku 2018. Jeśli siła wyższa lub wyjątkowe okoliczności wpłynęły negatywnie na produkcję w 2018 r., płatności niezwiązane z wielkością produkcji będą przyznawane proporcjonalnie do ilości zakontraktowanej w 2017 r. Oznacza to, że zmienił się tzw. okres referencyjny na podstawie którego była wypłacana płatność do tytoniu. Okres z lata 2012-2013 został zastąpiony latami 2017-2018.

Obecnie nie znana jest pula środków finansowych, które zostaną przeznaczone na tytoń. Trwają uzgodnienia w tej sprawie.

Zmiana ustawy, która wprowadza uzupełniającą płatność obszarową dotyczy tylko tego roku. Od przyszłego, tj. 2023 r. będzie obowiązywał system nowych płatności, wobec czego będą po raz kolejny nowelizowane przepisy.

- Jesteśmy jedną nogą w nowym systemie płatności, które wejdą w życie od
2023 r. - powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Nowe płatności, które będą wypłacane od przyszłego roku będą miały nową konstrukcję. W ich skład wejdzie m.in. płatność w ramach ekoschematów, na którą będzie przeznaczonych 25% środków całej koperty na płatności bezpośrednie.