Dziś sejmowa KRiRW zajmuje się zmianami w zasadach sprzedaży ziemi.

MRiRW przedstawiło informację dotyczącą realizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jak poinformowano, KOWR rzadko korzysta z prawa pierwokupu, przysługującego mu w określonych w ustawie przypadkach.

Od 30 kwietnia do końca grudnia 2018 r. do KOWR wpłynęły 2822 warunkowe umowy sprzedaży dotyczące 12 630 ha – KOWR miał prawo pierwokupu na podst. art. 3 ust. 4 ustawy. KOWR złożył 34 oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 1031 ha.

W tym roku natomiast (dane te nie są ostateczne) wpłynęły 202 warunkowe umowy sprzedaży, dotyczące nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 1327 ha. KOWR złożył 6 oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni ponad 347 ha.

KOWR nie złożył natomiast dotąd żadnych oświadczeń o skorzystaniu z prawa nabycia nieruchomości rolnych.

Rzadko też KOWR sprzeciwił się nabyciu nieruchomości przez podmioty inne niż rolnik oraz podmioty wymienione w art. 2a ust.4 ustawy – od 30 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2018 r. wydano 34 857 decyzji pozytywnych dla nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 92 tys. ha, co stanowi 92,11 proc. wszystkich wydanych decyzji. Decyzje negatywne dotyczyły ponad 6 tys. ha i było ich 591. Ponad 97 proc. udzielonych zgód dotyczyło nabycia nieruchomości rolnych przez osoby fizyczne, a 3 proc. – przez osoby prawne.